Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
125

IV P 77/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2022-04-27

Data publikacji: 2023-01-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: Pracownik ma prawo do dozwolonej, publicznej krytyki przełożonego, gdy nie prowadzi to do naruszenia jego obowiązków pracowniczych polegających w szczególności na dbaniu o dobro zakładu pracy i zachowaniu w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę , a także na przestrzeganiu zasad współżycia społecznego.
Sygn. akt IV P 77/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Sanoku IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aldona Helińska - Hanus Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Maliwecka po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2022 r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa : R. U. przeciwko : Ś. (...) w U. o uchylenie kary porządkowej, o przywrócenie do pracy i zapłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy I przywraca powoda R. U. do pracy
Czytaj więcej»

IV P 74/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2021-11-25

Data publikacji: 2022-10-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd zasadnie ustalił także, że powódka z przyczyn usprawiedliwionych nie świadczyła pracy u pozwanego niemal 2 lata, a w tym okresie pozwany przejął obowiązki powódki i nie zatrudnił na jej miejsce nikogo, w tym po wręczeniu jej wypowiedzenia, gdyż w jego ocenie nie było zapotrzebowania na stanowisko powódki z perspektywy doświadczeń (...)
Sygn. akt. IV P 74/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2021r. Sąd Rejonowy w Sanoku – IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Aldona Helińska-Hanus Protokolant : staż. Joanna Widmoser po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2021r. w Sanoku sprawy z powództwa : M. K. przeciwko pozwanemu : R. W. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s w B. o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę I. o d d a l a powództwo, II. z a s ą d z a o
Czytaj więcej»

IV P 99/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2019-03-14

Data publikacji: 2019-09-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: Należy zauważyć, że jedną z cech stosunku pracy jest ryzyko gospodarcze pracodawcy i w ramach tego ryzyka w niniejszej sprawie należało uznać, że wadliwe wyliczenie podstawy do wypłaty następnie przez ZUS pozwanemu zasiłku chorobowego w zawyżonej wysokości obciąża skutkami wyłącznie stronę powodową (pracodawcę).
Sygn. akt IV P 99/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 14 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2019 r. w Sanoku sprawy z powództwa Centrum (...) w S. NIP (...) ; przeciwko pozwanemu M. M. PESEL (...) ; o zapłatę I. o d d a l a powództwo; II. z a s ą d z a od powoda Centrum (...) w S. na rzecz pozwanego M. M. kwotę 675 zł. (słownie: sześćset sie
Czytaj więcej»

IV P 95/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-03-30

Data publikacji: 2018-06-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Pracownik, który nie zawinił ani nie przyczynił się w żaden sposób do wypłaty nienależnego mu składnika wynagrodzeń za pracę, co do zasady nie musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu tego typu płatności ze stosunku pracy, choćby nie były one mu należne, ponieważ pracownik ma prawo swobodnego dysponowania wypłaconym mu wynagrodzeniem za pracę, (...)
Sygn. akt IV P-Pm 95/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Sanoku IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Elżbieta Domańska Protokolant Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017 r. w Sanoku sprawy z powództwa Szpitala (...) w B. (...) Ośrodka (...) im. ks. B. M. w B. KRS: (...) , przeciwko pozwanym G. F. PESEL: (...) , K. H. PESEL: (...) , A. H. PESEL: (...) , B. K. PESEL: (...) , A. D. PESEL: (...) , M. B. PESEL: (...) , H. B
Czytaj więcej»

IV P 112/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Sygn. akt. IV P 112/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Elżbieta Domańska Ławnicy : Janina Wydrzyńska, Janusz Pańko Protokolant : Anna Latusek po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 r. w Sanoku sprawy z powództwa E. S. , PESEL: (...) , przeciwko pozwanemu Nadleśnictwu U. , NIP: (...) , o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu; I. o d d a l a powództwo; II. z a s ą d z a od powó
Czytaj więcej»

IV P 92/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2019-03-28

Data publikacji: 2019-10-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: Otrzymanie odprawy przysługującej z tytułu zwolnienia ze służby wojskowej, niezależnie od charakteru tego świadczenia, nie wyłącza – na podstawie art. 92"1" § 2 k.p. – prawa do odprawy emerytalnej przysługującej pracownikowi z tytułu ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę i związanej z tym utraty statusu pracownika.
Sygn. akt IV P 92/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 28 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2019 r. w Sanoku sprawy z powództwa J. R. PESEL (...) ; przeciwko pozwanemu W. (...) w S. ; o odprawę emerytalną; I. z a s ą d z a od pozwanego W. (...) w S. na rzecz powoda J. R. kwotę 17 674,08 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset siedemdzies
Czytaj więcej»

IV P 97/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2018-09-27

Data publikacji: 2019-04-01

trafność 100%

Teza orzeczenia: " W stosunku do pracowników na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych należy stosować ostrzejsze kryteria oceny przyczyn uzasadniających wypowiedzenie".
Sygn. akt IV P 97/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Ławnicy: G. J. , A. R. Protokolant: sekr. sądowy Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 20 września 2018 r. w Sanoku sprawy z powództwa B. M. PESEL (...) ; przeciwko pozwanemu Centrum Usług (...) w W. KRS (...) ; o odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa; I. o d d a l a powództwo;
Czytaj więcej»

IV P 148/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2022-03-22

Data publikacji: 2022-12-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd Najwyższy dał wyraz przekonaniu, że dla przyjęcia występowania przyczyny zewnętrznej wypadku przy pracy konieczne jest, aby okoliczności występujące poza organizmem pracownika w przeważającym, decydującym stopniu wywołały zdarzenie. Współistnienie przyczyny zewnętrznej musi oddziaływać na organizm pracownika w stopniu przekraczającym 50%. (...)
Sygn. akt IV P 148/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2022r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Krystyna Twardak-Terlecka Ławnicy - Protokolant sekretarz sądowy Magdalena Łuszcz po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2022r. w Sanoku w sprawy z powództwa A. H. przeciwko K. w S. o ustalenie wypadku przy pracy I Oddala powództwo. II Nie obciąża powoda kosztami procesu. Sygn. akt IV P 148/19 UZASADNIENIE wyroku z dnia 22.III.2022 r. Powód A. H.
Czytaj więcej»

I C 91/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2014-09-30

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: właściciel może żądać od osoby , która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana , chyba , że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą
Sygn. akt I C 91/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 6 sierpnia 2014 r. Do Sądu Rejonowego w Sanoku w dniu 10 lutego 2014 r. powód C. Ł. wniósł powództwo o nakazanie pozwanym J. D. (1) i A. Z. (1) opuszczenia jego budynku mieszkalnego murowanego piętrowego, mieszczącego się na działce gruntowej nr (...) w B. , wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą (...) prowadzonej w S. R. w S. i usunięcia stamtąd, jak również z całej działki nr (...) przedmiotów stanowiących ich własność. Jednocze
Czytaj więcej»

I C 91/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-02-24

Data publikacji: 2020-03-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zapewnienie przez państwo godziwych warunków odbywania kary pozbawienia wolności jest jednym z podstawowych wymogów demokratycznego państwa prawnego.
Sygn. akt I C 91/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Janusz Hatylak Protokolant: Magdalena Łuszcz po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2017r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa : R. P. ( PESEL: (...) ) przeciwko : Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Aresztu Śledczego w S. o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 50.000 zł I Z a s ą d z a od pozwanego Skarbu Państwa reprezentowanego przez Dyrektora Ares
Czytaj więcej»