Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
118

I C 91/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2014-09-30

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: właściciel może żądać od osoby , która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana , chyba , że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą
Sygn. akt I C 91/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 6 sierpnia 2014 r. Do Sądu Rejonowego w Sanoku w dniu 10 lutego 2014 r. powód C. Ł. wniósł powództwo o nakazanie pozwanym J. D. (1) i A. Z. (1) opuszczenia jego budynku mieszkalnego murowanego piętrowego, mieszczącego się na działce gruntowej nr (...) w B. , wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą (...) prowadzonej w S. R. w S. i usunięcia stamtąd, jak również z całej działki nr (...) przedmiotów stanowiących ich własność. Jednocze
Czytaj więcej»

I C 91/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-02-24

Data publikacji: 2020-03-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zapewnienie przez państwo godziwych warunków odbywania kary pozbawienia wolności jest jednym z podstawowych wymogów demokratycznego państwa prawnego.
Sygn. akt I C 91/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Janusz Hatylak Protokolant: Magdalena Łuszcz po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2017r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa : R. P. ( PESEL: (...) ) przeciwko : Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Aresztu Śledczego w S. o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 50.000 zł I Z a s ą d z a od pozwanego Skarbu Państwa reprezentowanego przez Dyrektora Ares
Czytaj więcej»

I C 297/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2020-01-24

Data publikacji: 2021-08-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 297/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Anna Sowa Protokolant: starszy sekretarz sądowy Urszula Burnat po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2020 r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa: Z. B. , B. B. przeciwko: (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanej: (...) Grupa Spółka akcyjna ” z siedzibą
Czytaj więcej»

I C 297/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2020-02-17

Data publikacji: 2021-08-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt I C 297/19 UZASADNIENIE wyroku z dnia 24.01.2020 r. Pozwem z dnia 28.02.2019 r. powodowie Z. B. i B. B. (1) domagali się nakazania pozwanemu (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. usunięcia skutków naruszenia własności nieruchomości położonej w (...) , a stanowiącej działki ew. nr 45/5 i 26/4, dla których Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (...) poprzez usunięcie z 3 odcinka serialu (...) fragmentów filmu od 15,43 minut
Czytaj więcej»

I C 412/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2020-11-06

Data publikacji: 2021-03-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Pozwany dochował należytej staranności związanej z zapewnieniem właściwych warunków pobytu skazanych, w tym powodowi".
Sygn. akt I C 412/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2020r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Janusz Hatylak Protokolant: Diana Ukryńczuk po rozpoznaniu w dniu 7 października 2020r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa: R. M. przeciwko pozwanemu: Skarbowi Państwa – reprezentowanemu przez Zakład Karny w Ł. o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 50.000zł. I o d d a l a powództwo. II n i e o b c i ą ż a powoda kosztami zastępstwa pro
Czytaj więcej»

I C 588/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-07-29

Data publikacji: 2017-02-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć
Sygn. akt I C 588/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Roland Pudło Protokolant: Ewa Rychlicka po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2016r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa: Powiatowego Rzecznika Konsumentów w S. wytaczającego powództwo na rzecz Z. S. przeciwko: (...) Bank S.A. we W. , (...)-(...) W. ul. (...) , KRS (...) o zapłatę kwoty 6.010,00 zł I zasądza od pozwanego (...) Bank S.A. we W.
Czytaj więcej»

I C 499/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2021-01-28

Data publikacji: 2022-01-28

trafność 100%

Teza orzeczenia: Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej organizator przyznaje podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny
Sygn. akt I C 499/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Dziewulski po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2021r. w Sanoku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa : P. S. , K. S. , małoletniej J. S. (1) , małoletniego F. S. - reprezentowanych przez matkę K. S. , M. S. , J. S. (2) i małoletniej N. S. – reprezentowanej przez matkę J. S. (2) przeciwko : (...) S.A. w Ł. o zapłatę I Zasądza
Czytaj więcej»

I C 417/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2018-05-16

Data publikacji: 2018-09-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości , porządku i bezpiecznego przejścia szlakami drożnymi (chodnikami) położonymi wzdłuż nieruchomości.
Sygn. akt I C 417/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Dziewulski Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Burnat po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2018r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa A. Z. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę kwoty 11.600 zł I Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powódki A. Z. kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetka
Czytaj więcej»

I C 620/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2018-10-04

Data publikacji: 2020-02-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: za sprzeczne z dobrymi obyczajami i jako rażące naruszenie interesów konsumenta uznać należy nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków na niekorzyść konsumenta w tym określonym stosunku umownym.
Sygn. akt I C 620/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Dziewulski Protokolant: st. sekr. sądowy Bogusława Obłój po rozpoznaniu w dniu 25 września 2018r. w Sanoku na rozprawie, sprawy z powództwa : K. P. , przeciwko : (...) S.A. z/s w W. , o zapłatę, I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki K. P. kwotę 12.134 zł (dwanaście tysięcy sto trzydzieści czt
Czytaj więcej»

I C 749/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-10-27

Data publikacji: 2018-09-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: uwzględnienie roszczeń z art. 448 kc ma charakter fakultatywny
Sygn. akt I C 749/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Dziewulski Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Burnat po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa D. R. przeciwko Gminie (...) o zapłatę kwoty 7.000 zł I Oddala powództwo. II Zasądza od powódki D. R. na rzecz pozwanej Gminy (...) kwotę 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) ty
Czytaj więcej»