Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
83

I Ns 84/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-02-04

Data publikacji: 2017-02-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Od momentu co najmniej otrzymania w dniu 18 czerwca 1975 r. przez rodziców wnioskodawczyni M.M. i W.M. decyzji o pozwoleniu na budowę trwałego ogrodzenia i rozpoczęcia przez nich stawiania po tej dacie tego trwałego ogrodzenia, którym objęta została również działka nr (...) położona w F. zamanifestowali oni, iż czują się (...)
Sygn. akt I Ns 84/15 POSTANOWIENIE Dnia 4 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Sanoku, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Protokolant: Gabriela Bąk po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2016r. w Sanoku na rozprawie sprawy z wniosku: W. C. zam. (...)-(...) J. F. (...) , przy uczestnictwie: Gminy S. zam. (...)-(...) S. , ul. (...) , E. C. zam. (...)-(...) J. , F. (...) , Skarbu Państwa - Starosty (...) zam. (...)-(...) S. , ul. (...) , o stwierdzenie nabycia prawa własności n
Czytaj więcej»

II K 45/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2019-12-30

Data publikacji: 2020-05-13

trafność 100%

Sygn. akt II K 45/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2019r. Sąd Rejonowy w Sanoku II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Skrzypek Protokolant: sekr.sądowy Renata Cipora Prokurator: --- po rozpoznaniu w dniach 23 maja 2019r., 25 lipca 2019r., 26 września 2019r., 14 listopada 2019r. i 17 grudnia 2019r. w S. sprawy 1 P. B. s. A. i E. zd. B. , ur. (...) w S. , zam. S. , ul. (...) , oskarżonego to, że: w nocy 28 na 29 marca 2016 r. w S. woj. (...) w lokal
Czytaj więcej»

II K 364/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-09-21

Data publikacji: 2017-02-17

trafność 100%

Sygn. akt IIK 364/16 WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Sanoku II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Marek Truchan Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Klimkowska Prokurator Prokuratury Rejonowej w Brzozowie – M. B. po rozpoznaniu w dniu 21 września 2016 r. sprawy : J. H. s. H. i T. z d. R. , ur. (...) w S. , zam. S. ul. (...) , G. S. s. J. i G. z d. S. , ur. (...) w K. , zam. S. ul. (...) , J. S. s. W. i C. z d. K. , ur. (...) w P. , zam.
Czytaj więcej»

II K 316/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2018-09-13

Data publikacji: 2020-05-13

trafność 100%

Sygn. akt II K 316/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2018r. Sąd Rejonowy w Sanoku II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Skrzypek Protokolant: sekretarz sądowy Renata Cipora Prokurator: --- po rozpoznaniu w dniu 13 września 2018r. w Sanoku sprawy T. D. s. J. i W. z domu D. ur. (...) w B. oskarżonego o to, że: w dniu 22 października 2017r. w mieszkaniu przy ul. (...) w S. woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z A. B. , P. B. oraz innym na c
Czytaj więcej»

IV P 1/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-03-31

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: Ustawodawca w prawie pracy czyni odstępstwa od cywilistycznej zasady, zgodnie z którą terminy przedawnienia są takie same dla obu stron stosunku obligatoryjnego. Uprzywilejowanie pracownika w sytuacji, gdy to on jest zobowiązany do świadczenia, jest niewątpliwie przejawem funkcji ochronnej, realizowanej przez normy prawa pracy.
Sygn. akt IV P-Pm 1/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Sanoku, Wydział IV Pracy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Elżbieta Domańska Protokolant Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2017r. w Sanoku sprawy z powództwa Gminnej Spółdzielni (...) w Z. KRS: (...) przeciwko pozwanym A. F. PESEL: (...) i J. B. PESEL: (...) o zapłatę I o d d a l a powództwa; II z a s ą d z a od powoda Gminnej Spółdzielni (...) w Z. na rzecz pozwanej A. F. kwot
Czytaj więcej»

IV P 5/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2018-03-29

Data publikacji: 2018-07-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Należy podkreślić, iż art. 99 § 1 kp przewiduje odpowiedzialność odszkodowawczą pracodawcy nie za samo niewydanie w terminie świadectwa pracy lub wydanie nieprawidłowego świadectwa pracy, a jedynie za szkodę jaką pracownik poniósł wskutek nie otrzymania świadectwa pracy, polegającą na pozostawaniu przez pracownika bez pracy z tego tytułu."
Sygn. akt IV P 5/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Elżbieta Domańska Protokolant : sekr. sądowy Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2018 r. w Sanoku sprawy z powództwa A. D. PESEL: (...) ; przeciwko pozwanemu M. C. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo Handlowa (...) M. C. w S. NIP (...) ; o wydanie świadectwa pracy i odszkodowanie w związku z niewydaniem świad
Czytaj więcej»

IV P 32/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-12-01

Data publikacji: 2018-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Zasada równego traktowania w zakresie wynagradzania nie oznacza całkowitej równości płac. Różnice takie, będące jednym z elementów motywacji pracownika, są bowiem niezbędne w procesie kształtowania indywidualnych wynagrodzeń.
Sygn. akt. IV P 32/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Elżbieta Domańska Ławnicy: Agata Kuzianik, Grażyna Jagodzińska Protokolant : Anna Latusek po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2016r. w Sanoku sprawy z powództwa A. U. , PESEL: (...) , przeciwko pozwanemu Zespołowi Szkół Nr (...) im. (...) w S. , NIP: (...) o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz z
Czytaj więcej»

IV P 53/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2018-10-18

Data publikacji: 2019-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Fakt, iż wcześniej K.B. otrzymał lokal mieszkalny w Ł. nr (…) o powierzchni mieszkalnej 19,3 m 2 , a następnie go zbył już w trakcie małżeństwa z powódką nie może być przeszkodą do ubiegania się przez powódkę przyznania jej równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania, gdyż nigdy nie dysponowała i następnie wyzbyła się, ani nie (...)
Sygn. akt IV P 53/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Protokolant: sekr. sądowy Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 04 października 2018 r. w Sanoku sprawy z powództwa M. B. PESEL (...) ; przeciwko pozwanemu S. P. (...) w Ł. NIP (...) o ustalenie prawa do równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania; I. u s t a l a, że powódce M. B. przysługuje równoważnik pieniężny
Czytaj więcej»

IV P 64/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-10-10

Data publikacji: 2018-04-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Powodowie, jak wynika z ustalonego stanu faktycznego, zostali odwołani z zajmowanych stanowisk kierowników Biura Powiatowego w Ustrzykach Dolnych i Lesku z powodu zmian związanych z zmianą kierownictwa w Oddziałach Regionalnych, co pociągło za sobą wymianę kadry kierowniczej w Biurach Powiatowych przez nowych dyrektorów na osoby „zaufane”. (...)
Sygn. akt. IV P 64/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Protokolant: stażysta Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 5 października 2017 r. w Sanoku sprawy z powództwa J. K. PESEL (...) ; E. S. PESEL (...) przeciwko pozwanemu A. (...) w W. NIP (...) o odprawę I. z a s ą d z a od pozwanego A. (...) w W. na rzecz powoda J. K. kwotę 16 086 zł. (szesnaście tysięcy osiemdziesiąt
Czytaj więcej»

IV P 92/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2019-03-28

Data publikacji: 2019-10-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: Otrzymanie odprawy przysługującej z tytułu zwolnienia ze służby wojskowej, niezależnie od charakteru tego świadczenia, nie wyłącza – na podstawie art. 92"1" § 2 k.p. – prawa do odprawy emerytalnej przysługującej pracownikowi z tytułu ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę i związanej z tym utraty statusu pracownika.
Sygn. akt IV P 92/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 28 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2019 r. w Sanoku sprawy z powództwa J. R. PESEL (...) ; przeciwko pozwanemu W. (...) w S. ; o odprawę emerytalną; I. z a s ą d z a od pozwanego W. (...) w S. na rzecz powoda J. R. kwotę 17 674,08 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset siedemdzies
Czytaj więcej»