Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
86

I C 91/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2014-09-30

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: właściciel może żądać od osoby , która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana , chyba , że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą
Sygn. akt I C 91/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 6 sierpnia 2014 r. Do Sądu Rejonowego w Sanoku w dniu 10 lutego 2014 r. powód C. Ł. wniósł powództwo o nakazanie pozwanym J. D. (1) i A. Z. (1) opuszczenia jego budynku mieszkalnego murowanego piętrowego, mieszczącego się na działce gruntowej nr (...) w B. , wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą (...) prowadzonej w S. R. w S. i usunięcia stamtąd, jak również z całej działki nr (...) przedmiotów stanowiących ich własność. Jednocze
Czytaj więcej»

IV P 5/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2018-03-29

Data publikacji: 2018-07-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Należy podkreślić, iż art. 99 § 1 kp przewiduje odpowiedzialność odszkodowawczą pracodawcy nie za samo niewydanie w terminie świadectwa pracy lub wydanie nieprawidłowego świadectwa pracy, a jedynie za szkodę jaką pracownik poniósł wskutek nie otrzymania świadectwa pracy, polegającą na pozostawaniu przez pracownika bez pracy z tego tytułu."
Sygn. akt IV P 5/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Elżbieta Domańska Protokolant : sekr. sądowy Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2018 r. w Sanoku sprawy z powództwa A. D. PESEL: (...) ; przeciwko pozwanemu M. C. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo Handlowa (...) M. C. w S. NIP (...) ; o wydanie świadectwa pracy i odszkodowanie w związku z niewydaniem świad
Czytaj więcej»

IV P 6/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2017-03-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zgodnie z treścią art. 264 § 1 k.p. odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do Sądu Pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Uchybienie powyższemu terminowi , który ma charakter terminu prawa materialnego powinno skutkować oddaleniem powództwa.
Sygn. akt. IV P 6/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Elżbieta Domańska Ławnicy : Agata Kuzianik, Władysława Oberc Protokolant : Gabriela Bąk po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2016 r. w Sanoku sprawy z powództwa P. B. ( PESEL:(...) ) przeciwko pozwanemu (...) S.A. w upadłości likwidacyjnej w S. (NIP: (...) ) o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę o d d a l a powództwo Sygn. a
Czytaj więcej»

IV P 7/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-06-30

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: Standardem prawa pracy jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, która ze względu na sposób i zakres ochrony przed jej rozwiązaniem najpełniej respektuje uzasadnione potrzeby pracownika. Instytucja umowy terminowej stanowi więc wyjątek, który musi być rzeczowo usprawiedliwiony interesem obu stron i nie może być przez (...)
Sygn. akt. IV P 7/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Ławnicy: Elżbieta Zubik, Maria Jasińska Protokolant: Mateusz Roczniak po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2016r. w Sanoku sprawy z powództwa J. B. ( PESEL:(...) ) A. F. (1) ( PESEL:(...) ) przeciwko pozwanemu Gminnej Spółdzielni (...) w Z. (NIP: (...) ) o ustalenie, o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z na
Czytaj więcej»

IV P 17/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-04-25

Data publikacji: 2017-08-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: Nie można z góry zakładać, że fakt uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej poza miejscem zamieszkania oraz związane z tym obowiązki szkolne zawsze wykluczają możliwość uznania, iż osoba taka wykonuje stałą pracę w gospodarstwie rolnym.
Sygn. akt. IV P 17/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 25 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Protokolant: Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2017 r. w Sanoku sprawy z powództwa M. S. PESEL: (...) ; przeciwko pozwanemu Powiatowemu (...) w B. REGON: (...) ; o zaliczenie okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w do pracowniczego stażu pracy; z a l i c z a powódce M. S. okres pracy w indywidul
Czytaj więcej»

IV P 21/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2018-06-19

Data publikacji: 2019-01-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: Powódka nie była nieobecną w pracy w dniach od 5 marca 2018 r. do dnia 7 marca 2018 r. z innych przyczyn niż niezdolność jej do pracy na zajmowanym stanowisku. Powódka wyrażała gotowość podjęcia pracy, gdyż nie chciała przebywać nadal na zwolnieniu lekarskim, mimo, iż jej stan zdrowia nie zezwalał na podjęcie przez nią pracy na zajmowanym (...)
Sygn. akt IV P 21/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 19 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Ławnicy: Ewelina Widomska, Szczepan Wołk Protokolant: stażysta Anna Szyndlar po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2018 r. w Sanoku sprawy z powództwa S. L. PESEL (...) ; przeciwko pozwanemu Gminnej Spółdzielni (...) w Z. KRS: (...) ; o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa; I. z a
Czytaj więcej»

IV P 22/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-05-29

Data publikacji: 2018-04-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: " Nie doszło do skutecznego przejścia zakładu pracy, lecz do outsourcingu kadrowo-płacowego. Powódka nie stała się pracownicą spółki K.U.K., w dalszym ciągu była zatrudniona u strony pozwanej, także po dniu 28 lutego 2013r. i w spółce tej istniało zapotrzebowanie na jej pracę. Z upływem dnia 28 lutego 2018r. wygasła umowa o pracę zawarta w (...)
Sygn. akt. IV P 22/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Ławnicy: Elżbieta Zubik, Agata Kuzianik Protokolant: stażysta Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2017 r. w Sanoku sprawy z powództwa K. K. (1) PESEL (...) ; przeciwko pozwanemu wspólnikom (...) s.c. A. K. , Z. M. w J. A. K. i Z. M. NIP (...) oraz małoletnim pozwanym N. K. PESEL: (...) i P. K. (1) PESEL: (...) ; o ust
Czytaj więcej»

IV P 26/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-02-15

Data publikacji: 2017-10-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: Wynikający z treści art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych obowiązek pracodawcy rozwiązania z pracownikiem umowy bez wypowiedzenia w trybie art. 52 § 2 i 3 kp oznacza, że pracodawca nie ma możliwości wyboru sposobu rozwiązania umowy i nie może na przykład rozwiązać umowy za wypowiedzeniem. Gdyby (...)
Sygn. akt. IV P 26/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2016r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Elżbieta Domańska Ławnicy : Elżbieta Zubik, Jan Wilusz Protokolant : Gabriela Bąk po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2016r. w Sanoku sprawy z powództwa Z. S. ( PESEL: (...) ) przeciwko pozwanemu Gminie S. z/s w P. (NIP: (...) ) o przywrócenie do pracy, wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy I p r z y w r a c a powoda Z. S. do pracy u po
Czytaj więcej»

IV P 32/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-12-01

Data publikacji: 2018-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Zasada równego traktowania w zakresie wynagradzania nie oznacza całkowitej równości płac. Różnice takie, będące jednym z elementów motywacji pracownika, są bowiem niezbędne w procesie kształtowania indywidualnych wynagrodzeń.
Sygn. akt. IV P 32/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Elżbieta Domańska Ławnicy: Agata Kuzianik, Grażyna Jagodzińska Protokolant : Anna Latusek po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2016r. w Sanoku sprawy z powództwa A. U. , PESEL: (...) , przeciwko pozwanemu Zespołowi Szkół Nr (...) im. (...) w S. , NIP: (...) o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz z
Czytaj więcej»

IV P 53/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2018-10-18

Data publikacji: 2019-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Fakt, iż wcześniej K.B. otrzymał lokal mieszkalny w Ł. nr (…) o powierzchni mieszkalnej 19,3 m 2 , a następnie go zbył już w trakcie małżeństwa z powódką nie może być przeszkodą do ubiegania się przez powódkę przyznania jej równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania, gdyż nigdy nie dysponowała i następnie wyzbyła się, ani nie (...)
Sygn. akt IV P 53/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Protokolant: sekr. sądowy Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 04 października 2018 r. w Sanoku sprawy z powództwa M. B. PESEL (...) ; przeciwko pozwanemu S. P. (...) w Ł. NIP (...) o ustalenie prawa do równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania; I. u s t a l a, że powódce M. B. przysługuje równoważnik pieniężny
Czytaj więcej»