Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
120

IV P 366/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-02-21

Data publikacji: 2017-09-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Pracodawca nie ma obowiązku zatrudniać niewydajnego pracownika i może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który nie osiągnął wyników pracy porównywalnych z wynikami pracy innych pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach, choćby nie było w tym zawinienia, niestaranności lub niesumienności pracownika. Pozwany przejawił typowe (...)
Sygn. akt IV P 366/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2017r. Sąd Rejonowy w Sanoku Wydział IV Pracy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Elżbieta Domańska Ławnicy A. Bar, K. Kwolek Protokolant Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2017r. w Sanoku w sprawy z powództwa B. S. nr PESEL (...) przeciwko pozwanemu (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. w W. KRS (...) o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne I o d d a l a powództwo; II. z a s ą d z a od po
Czytaj więcej»

IV P 77/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2022-04-27

Data publikacji: 2023-01-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: Pracownik ma prawo do dozwolonej, publicznej krytyki przełożonego, gdy nie prowadzi to do naruszenia jego obowiązków pracowniczych polegających w szczególności na dbaniu o dobro zakładu pracy i zachowaniu w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę , a także na przestrzeganiu zasad współżycia społecznego.
Sygn. akt IV P 77/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Sanoku IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aldona Helińska - Hanus Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Maliwecka po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2022 r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa : R. U. przeciwko : Ś. (...) w U. o uchylenie kary porządkowej, o przywrócenie do pracy i zapłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy I przywraca powoda R. U. do pracy
Czytaj więcej»

IV P 92/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2019-03-28

Data publikacji: 2019-10-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: Otrzymanie odprawy przysługującej z tytułu zwolnienia ze służby wojskowej, niezależnie od charakteru tego świadczenia, nie wyłącza – na podstawie art. 92"1" § 2 k.p. – prawa do odprawy emerytalnej przysługującej pracownikowi z tytułu ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę i związanej z tym utraty statusu pracownika.
Sygn. akt IV P 92/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 28 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2019 r. w Sanoku sprawy z powództwa J. R. PESEL (...) ; przeciwko pozwanemu W. (...) w S. ; o odprawę emerytalną; I. z a s ą d z a od pozwanego W. (...) w S. na rzecz powoda J. R. kwotę 17 674,08 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset siedemdzies
Czytaj więcej»

IV P 95/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-03-30

Data publikacji: 2018-06-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Pracownik, który nie zawinił ani nie przyczynił się w żaden sposób do wypłaty nienależnego mu składnika wynagrodzeń za pracę, co do zasady nie musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu tego typu płatności ze stosunku pracy, choćby nie były one mu należne, ponieważ pracownik ma prawo swobodnego dysponowania wypłaconym mu wynagrodzeniem za pracę, (...)
Sygn. akt IV P-Pm 95/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Sanoku IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Elżbieta Domańska Protokolant Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017 r. w Sanoku sprawy z powództwa Szpitala (...) w B. (...) Ośrodka (...) im. ks. B. M. w B. KRS: (...) , przeciwko pozwanym G. F. PESEL: (...) , K. H. PESEL: (...) , A. H. PESEL: (...) , B. K. PESEL: (...) , A. D. PESEL: (...) , M. B. PESEL: (...) , H. B
Czytaj więcej»

I C 499/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2021-01-28

Data publikacji: 2022-01-28

trafność 100%

Teza orzeczenia: Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej organizator przyznaje podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny
Sygn. akt I C 499/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Dziewulski po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2021r. w Sanoku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa : P. S. , K. S. , małoletniej J. S. (1) , małoletniego F. S. - reprezentowanych przez matkę K. S. , M. S. , J. S. (2) i małoletniej N. S. – reprezentowanej przez matkę J. S. (2) przeciwko : (...) S.A. w Ł. o zapłatę I Zasądza
Czytaj więcej»

I C 417/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2018-05-16

Data publikacji: 2018-09-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości , porządku i bezpiecznego przejścia szlakami drożnymi (chodnikami) położonymi wzdłuż nieruchomości.
Sygn. akt I C 417/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Dziewulski Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Burnat po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2018r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa A. Z. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę kwoty 11.600 zł I Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powódki A. Z. kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetka
Czytaj więcej»

I C 588/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-07-29

Data publikacji: 2017-02-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć
Sygn. akt I C 588/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Roland Pudło Protokolant: Ewa Rychlicka po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2016r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa: Powiatowego Rzecznika Konsumentów w S. wytaczającego powództwo na rzecz Z. S. przeciwko: (...) Bank S.A. we W. , (...)-(...) W. ul. (...) , KRS (...) o zapłatę kwoty 6.010,00 zł I zasądza od pozwanego (...) Bank S.A. we W.
Czytaj więcej»

IV P 97/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2018-09-27

Data publikacji: 2019-04-01

trafność 100%

Teza orzeczenia: " W stosunku do pracowników na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych należy stosować ostrzejsze kryteria oceny przyczyn uzasadniających wypowiedzenie".
Sygn. akt IV P 97/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Ławnicy: G. J. , A. R. Protokolant: sekr. sądowy Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 20 września 2018 r. w Sanoku sprawy z powództwa B. M. PESEL (...) ; przeciwko pozwanemu Centrum Usług (...) w W. KRS (...) ; o odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa; I. o d d a l a powództwo;
Czytaj więcej»

IV P 99/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2019-03-14

Data publikacji: 2019-09-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: Należy zauważyć, że jedną z cech stosunku pracy jest ryzyko gospodarcze pracodawcy i w ramach tego ryzyka w niniejszej sprawie należało uznać, że wadliwe wyliczenie podstawy do wypłaty następnie przez ZUS pozwanemu zasiłku chorobowego w zawyżonej wysokości obciąża skutkami wyłącznie stronę powodową (pracodawcę).
Sygn. akt IV P 99/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 14 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2019 r. w Sanoku sprawy z powództwa Centrum (...) w S. NIP (...) ; przeciwko pozwanemu M. M. PESEL (...) ; o zapłatę I. o d d a l a powództwo; II. z a s ą d z a od powoda Centrum (...) w S. na rzecz pozwanego M. M. kwotę 675 zł. (słownie: sześćset sie
Czytaj więcej»

IV P 112/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Sygn. akt. IV P 112/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Elżbieta Domańska Ławnicy : Janina Wydrzyńska, Janusz Pańko Protokolant : Anna Latusek po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 r. w Sanoku sprawy z powództwa E. S. , PESEL: (...) , przeciwko pozwanemu Nadleśnictwu U. , NIP: (...) , o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu; I. o d d a l a powództwo; II. z a s ą d z a od powó
Czytaj więcej»