Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
114

IV P 64/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-10-10

Data publikacji: 2018-04-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Powodowie, jak wynika z ustalonego stanu faktycznego, zostali odwołani z zajmowanych stanowisk kierowników Biura Powiatowego w Ustrzykach Dolnych i Lesku z powodu zmian związanych z zmianą kierownictwa w Oddziałach Regionalnych, co pociągło za sobą wymianę kadry kierowniczej w Biurach Powiatowych przez nowych dyrektorów na osoby „zaufane”. (...)
Sygn. akt. IV P 64/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Protokolant: stażysta Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 5 października 2017 r. w Sanoku sprawy z powództwa J. K. PESEL (...) ; E. S. PESEL (...) przeciwko pozwanemu A. (...) w W. NIP (...) o odprawę I. z a s ą d z a od pozwanego A. (...) w W. na rzecz powoda J. K. kwotę 16 086 zł. (szesnaście tysięcy osiemdziesiąt
Czytaj więcej»

IV P 71/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2019-10-29

Data publikacji: 2020-06-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: Prawo do odprawy pieniężnej w przypadku rozwiązania stosunku pracy wskutek nieprzyjęcia przez pracownika warunków zaproponowanych mu w wypowiedzeniu zmieniającym przysługuje tylko takiemu pracownikowi, którego stosunek pracy uległ rozwiązaniu wyłącznie z przyczyn niedotyczących tego pracownika.
Sygn. akt. IV P 71/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Protokolant: sekr. sądowy Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 24 października 2019 r. w Sanoku sprawy z powództwa B. N. PESEL: (...) ; przeciwko pozwanemu Spółdzielni (...) w S. KRS: (...) ; o odprawę; I. o d d a l a powództwo; II. z a s ą d z a od powoda B. N. na rzecz pozwanego Spółdzielni (...) w S. kwotę 675 zł.
Czytaj więcej»

IV P 92/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2019-03-28

Data publikacji: 2019-10-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: Otrzymanie odprawy przysługującej z tytułu zwolnienia ze służby wojskowej, niezależnie od charakteru tego świadczenia, nie wyłącza – na podstawie art. 92"1" § 2 k.p. – prawa do odprawy emerytalnej przysługującej pracownikowi z tytułu ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę i związanej z tym utraty statusu pracownika.
Sygn. akt IV P 92/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 28 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2019 r. w Sanoku sprawy z powództwa J. R. PESEL (...) ; przeciwko pozwanemu W. (...) w S. ; o odprawę emerytalną; I. z a s ą d z a od pozwanego W. (...) w S. na rzecz powoda J. R. kwotę 17 674,08 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset siedemdzies
Czytaj więcej»

IV P 95/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-03-30

Data publikacji: 2018-06-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Pracownik, który nie zawinił ani nie przyczynił się w żaden sposób do wypłaty nienależnego mu składnika wynagrodzeń za pracę, co do zasady nie musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu tego typu płatności ze stosunku pracy, choćby nie były one mu należne, ponieważ pracownik ma prawo swobodnego dysponowania wypłaconym mu wynagrodzeniem za pracę, (...)
Sygn. akt IV P-Pm 95/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Sanoku IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Elżbieta Domańska Protokolant Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017 r. w Sanoku sprawy z powództwa Szpitala (...) w B. (...) Ośrodka (...) im. ks. B. M. w B. KRS: (...) , przeciwko pozwanym G. F. PESEL: (...) , K. H. PESEL: (...) , A. H. PESEL: (...) , B. K. PESEL: (...) , A. D. PESEL: (...) , M. B. PESEL: (...) , H. B
Czytaj więcej»

IV P 97/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2018-09-27

Data publikacji: 2019-04-01

trafność 100%

Teza orzeczenia: " W stosunku do pracowników na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych należy stosować ostrzejsze kryteria oceny przyczyn uzasadniających wypowiedzenie".
Sygn. akt IV P 97/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Ławnicy: G. J. , A. R. Protokolant: sekr. sądowy Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 20 września 2018 r. w Sanoku sprawy z powództwa B. M. PESEL (...) ; przeciwko pozwanemu Centrum Usług (...) w W. KRS (...) ; o odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa; I. o d d a l a powództwo;
Czytaj więcej»

IV P 99/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2019-03-14

Data publikacji: 2019-09-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: Należy zauważyć, że jedną z cech stosunku pracy jest ryzyko gospodarcze pracodawcy i w ramach tego ryzyka w niniejszej sprawie należało uznać, że wadliwe wyliczenie podstawy do wypłaty następnie przez ZUS pozwanemu zasiłku chorobowego w zawyżonej wysokości obciąża skutkami wyłącznie stronę powodową (pracodawcę).
Sygn. akt IV P 99/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 14 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2019 r. w Sanoku sprawy z powództwa Centrum (...) w S. NIP (...) ; przeciwko pozwanemu M. M. PESEL (...) ; o zapłatę I. o d d a l a powództwo; II. z a s ą d z a od powoda Centrum (...) w S. na rzecz pozwanego M. M. kwotę 675 zł. (słownie: sześćset sie
Czytaj więcej»

IV P 112/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Sygn. akt. IV P 112/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Elżbieta Domańska Ławnicy : Janina Wydrzyńska, Janusz Pańko Protokolant : Anna Latusek po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 r. w Sanoku sprawy z powództwa E. S. , PESEL: (...) , przeciwko pozwanemu Nadleśnictwu U. , NIP: (...) , o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu; I. o d d a l a powództwo; II. z a s ą d z a od powó
Czytaj więcej»

IV P 129/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-06-06

Data publikacji: 2017-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Takie okoliczności jak staż pracy u danego pracodawcy ma wpływ na obejmowanie danego wynagrodzenia pracowniczego kolejnymi podwyżkami zakładowymi, co uzasadnia, iż wynagrodzenie jest na wyższym poziomie od wynagrodzenia pracownika nowozatrudnionego z racji na staż pracy w SP ZOZ w (...) , a także nabyte w tym czasie doświadczenie (...)
Sygn. akt IV P 129/15 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Sanoku z dnia 6 maja 2016 r. W pozwie z dnia 23 lipca 2015 r. powód D. Ś. przeciwko pozwanemu (...) Publicznemu Zespołowi (...) w L. wniósł o zasądzenie na swoją rzecz kwoty 8 282 zł tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania pracowników i zasady niedyskryminacji przy ustalaniu wynagrodzenia. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, iż pozwany w sposób nieuprawniony różnicuje wynagrodzenie pracowników wykonujących tę samą
Czytaj więcej»

IV P 184/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-10-04

Data publikacji: 2018-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: "Pozwany w procedurze wytypowania pracowników do zwolnienia nie ocenił pracowników w ramach 7 kryterium, po pierwsze naruszając zasady określone przez samego pozwanego przyjęte do typowania pracowników do zwolnienia, pod drugie powodując, że w przypadku formalnej poprawności wypowiedzenia Sąd (a wcześniej powód) nie jest w stanie ustalić, czy (...)
Sygn. akt IV P 184/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 4 października 2016r. Sąd Rejonowy w Sanoku, Wydział IV Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Ławnicy: Agata Niemiec E. Z. Protokolant: Izabela Cieślik po rozpoznaniu w dniu w 27 września 2016 roku w S. sprawy z powództwa D. K. ( PESEL (...) ) przeciwko S. P. w S. ( NIP (...) ) o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenie umowy o pracę i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy I P r z y
Czytaj więcej»

IV P 194/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-10-06

Data publikacji: 2020-05-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: Podpisanie noty technicznej przez pracownika wiąże się dla niego z niedającym się podważyć określeniem mu na danym poziomie celi indywidualnych , które mogą być określone na poziomie z góry nie mogącym zostać przez niego wykonanym. Zasady systemu MBO nie przewidują by pracownik mógł określone mu w nocie technicznej cele indywidualne (...)
Sygn. akt. IV P 194/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2016r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Elżbieta Domańska Protokolant : Izabela Cieślik po rozpoznaniu w dniu 26 września 2016r. w Sanoku sprawy z powództwa G. S. (Pesel (...) ) przeciwko pozwanemu przeciwko Bankowi (...) S.A. w W. (KRS (...) ) o zapłatę I O d d a l a powództwo. II Z a s ą d z a od powódki G. S. na rzecz powoda Banku (...) S.A. w W. kwotę 900 zł (słownie:
Czytaj więcej»