Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
49

IV P 7/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-06-30

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: Standardem prawa pracy jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, która ze względu na sposób i zakres ochrony przed jej rozwiązaniem najpełniej respektuje uzasadnione potrzeby pracownika. Instytucja umowy terminowej stanowi więc wyjątek, który musi być rzeczowo usprawiedliwiony interesem obu stron i nie może być przez (...)
Sygn. akt. IV P 7/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Ławnicy: Elżbieta Zubik, Maria Jasińska Protokolant: Mateusz Roczniak po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2016r. w Sanoku sprawy z powództwa J. B. ( PESEL:(...) ) A. F. (1) ( PESEL:(...) ) przeciwko pozwanemu Gminnej Spółdzielni (...) w Z. (NIP: (...) ) o ustalenie, o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z na
Czytaj więcej»

IV P 17/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-04-25

Data publikacji: 2017-08-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: Nie można z góry zakładać, że fakt uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej poza miejscem zamieszkania oraz związane z tym obowiązki szkolne zawsze wykluczają możliwość uznania, iż osoba taka wykonuje stałą pracę w gospodarstwie rolnym.
Sygn. akt. IV P 17/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 25 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Protokolant: Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2017 r. w Sanoku sprawy z powództwa M. S. PESEL: (...) ; przeciwko pozwanemu Powiatowemu (...) w B. REGON: (...) ; o zaliczenie okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w do pracowniczego stażu pracy; z a l i c z a powódce M. S. okres pracy w indywidul
Czytaj więcej»

IV P 22/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-05-29

Data publikacji: 2018-04-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: " Nie doszło do skutecznego przejścia zakładu pracy, lecz do outsourcingu kadrowo-płacowego. Powódka nie stała się pracownicą spółki K.U.K., w dalszym ciągu była zatrudniona u strony pozwanej, także po dniu 28 lutego 2013r. i w spółce tej istniało zapotrzebowanie na jej pracę. Z upływem dnia 28 lutego 2018r. wygasła umowa o pracę zawarta w (...)
Sygn. akt. IV P 22/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Ławnicy: Elżbieta Zubik, Agata Kuzianik Protokolant: stażysta Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2017 r. w Sanoku sprawy z powództwa K. K. (1) PESEL (...) ; przeciwko pozwanemu wspólnikom (...) s.c. A. K. , Z. M. w J. A. K. i Z. M. NIP (...) oraz małoletnim pozwanym N. K. PESEL: (...) i P. K. (1) PESEL: (...) ; o ust
Czytaj więcej»

IV P 26/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-02-15

Data publikacji: 2017-10-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: Wynikający z treści art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych obowiązek pracodawcy rozwiązania z pracownikiem umowy bez wypowiedzenia w trybie art. 52 § 2 i 3 kp oznacza, że pracodawca nie ma możliwości wyboru sposobu rozwiązania umowy i nie może na przykład rozwiązać umowy za wypowiedzeniem. Gdyby (...)
Sygn. akt. IV P 26/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2016r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Elżbieta Domańska Ławnicy : Elżbieta Zubik, Jan Wilusz Protokolant : Gabriela Bąk po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2016r. w Sanoku sprawy z powództwa Z. S. ( PESEL: (...) ) przeciwko pozwanemu Gminie S. z/s w P. (NIP: (...) ) o przywrócenie do pracy, wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy I p r z y w r a c a powoda Z. S. do pracy u po
Czytaj więcej»

IV P 32/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-12-01

Data publikacji: 2018-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Zasada równego traktowania w zakresie wynagradzania nie oznacza całkowitej równości płac. Różnice takie, będące jednym z elementów motywacji pracownika, są bowiem niezbędne w procesie kształtowania indywidualnych wynagrodzeń.
Sygn. akt. IV P 32/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Elżbieta Domańska Ławnicy: Agata Kuzianik, Grażyna Jagodzińska Protokolant : Anna Latusek po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2016r. w Sanoku sprawy z powództwa A. U. , PESEL: (...) , przeciwko pozwanemu Zespołowi Szkół Nr (...) im. (...) w S. , NIP: (...) o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz z
Czytaj więcej»

IV P 64/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-10-10

Data publikacji: 2018-04-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: "Powodowie, jak wynika z ustalonego stanu faktycznego, zostali odwołani z zajmowanych stanowisk kierowników Biura Powiatowego w Ustrzykach Dolnych i Lesku z powodu zmian związanych z zmianą kierownictwa w Oddziałach Regionalnych, co pociągło za sobą wymianę kadry kierowniczej w Biurach Powiatowych przez nowych dyrektorów na osoby „zaufane”. (...)
Sygn. akt. IV P 64/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Protokolant: stażysta Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 5 października 2017 r. w Sanoku sprawy z powództwa J. K. PESEL (...) ; E. S. PESEL (...) przeciwko pozwanemu A. (...) w W. NIP (...) o odprawę I. z a s ą d z a od pozwanego A. (...) w W. na rzecz powoda J. K. kwotę 16 086 zł. (szesnaście tysięcy osiemdziesiąt
Czytaj więcej»

IV P 95/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-03-30

Data publikacji: 2018-06-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: "Pracownik, który nie zawinił ani nie przyczynił się w żaden sposób do wypłaty nienależnego mu składnika wynagrodzeń za pracę, co do zasady nie musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu tego typu płatności ze stosunku pracy, choćby nie były one mu należne, ponieważ pracownik ma prawo swobodnego dysponowania wypłaconym mu wynagrodzeniem za pracę, (...)
Sygn. akt IV P-Pm 95/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Sanoku IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Elżbieta Domańska Protokolant Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017 r. w Sanoku sprawy z powództwa Szpitala (...) w B. (...) Ośrodka (...) im. ks. B. M. w B. KRS: (...) , przeciwko pozwanym G. F. PESEL: (...) , K. H. PESEL: (...) , A. H. PESEL: (...) , B. K. PESEL: (...) , A. D. PESEL: (...) , M. B. PESEL: (...) , H. B
Czytaj więcej»

IV P 112/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Sygn. akt. IV P 112/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Elżbieta Domańska Ławnicy : Janina Wydrzyńska, Janusz Pańko Protokolant : Anna Latusek po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 r. w Sanoku sprawy z powództwa E. S. , PESEL: (...) , przeciwko pozwanemu Nadleśnictwu U. , NIP: (...) , o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu; I. o d d a l a powództwo; II. z a s ą d z a od powó
Czytaj więcej»

I C 91/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2014-09-30

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: właściciel może żądać od osoby , która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana , chyba , że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą
Sygn. akt I C 91/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 6 sierpnia 2014 r. Do Sądu Rejonowego w Sanoku w dniu 10 lutego 2014 r. powód C. Ł. wniósł powództwo o nakazanie pozwanym J. D. (1) i A. Z. (1) opuszczenia jego budynku mieszkalnego murowanego piętrowego, mieszczącego się na działce gruntowej nr (...) w B. , wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą (...) prowadzonej w S. R. w S. i usunięcia stamtąd, jak również z całej działki nr (...) przedmiotów stanowiących ich własność. Jednocze
Czytaj więcej»

I C 588/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-07-29

Data publikacji: 2017-02-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć
Sygn. akt I C 588/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Roland Pudło Protokolant: Ewa Rychlicka po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2016r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa: Powiatowego Rzecznika Konsumentów w S. wytaczającego powództwo na rzecz Z. S. przeciwko: (...) Bank S.A. we W. , (...)-(...) W. ul. (...) , KRS (...) o zapłatę kwoty 6.010,00 zł I zasądza od pozwanego (...) Bank S.A. we W.
Czytaj więcej»