Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
75

IV P 99/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2019-03-14

Data publikacji: 2019-09-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: Należy zauważyć, że jedną z cech stosunku pracy jest ryzyko gospodarcze pracodawcy i w ramach tego ryzyka w niniejszej sprawie należało uznać, że wadliwe wyliczenie podstawy do wypłaty następnie przez ZUS pozwanemu zasiłku chorobowego w zawyżonej wysokości obciąża skutkami wyłącznie stronę powodową (pracodawcę).
Sygn. akt IV P 99/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 14 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2019 r. w Sanoku sprawy z powództwa Centrum (...) w S. NIP (...) ; przeciwko pozwanemu M. M. PESEL (...) ; o zapłatę I. o d d a l a powództwo; II. z a s ą d z a od powoda Centrum (...) w S. na rzecz pozwanego M. M. kwotę 675 zł. (słownie: sześćset sie
Czytaj więcej»

IV P 112/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Sygn. akt. IV P 112/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Elżbieta Domańska Ławnicy : Janina Wydrzyńska, Janusz Pańko Protokolant : Anna Latusek po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 r. w Sanoku sprawy z powództwa E. S. , PESEL: (...) , przeciwko pozwanemu Nadleśnictwu U. , NIP: (...) , o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu; I. o d d a l a powództwo; II. z a s ą d z a od powó
Czytaj więcej»

IV P 129/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-06-06

Data publikacji: 2017-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Takie okoliczności jak staż pracy u danego pracodawcy ma wpływ na obejmowanie danego wynagrodzenia pracowniczego kolejnymi podwyżkami zakładowymi, co uzasadnia, iż wynagrodzenie jest na wyższym poziomie od wynagrodzenia pracownika nowozatrudnionego z racji na staż pracy w SP ZOZ w (...) , a także nabyte w tym czasie doświadczenie (...)
Sygn. akt IV P 129/15 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Sanoku z dnia 6 maja 2016 r. W pozwie z dnia 23 lipca 2015 r. powód D. Ś. przeciwko pozwanemu (...) Publicznemu Zespołowi (...) w L. wniósł o zasądzenie na swoją rzecz kwoty 8 282 zł tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania pracowników i zasady niedyskryminacji przy ustalaniu wynagrodzenia. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, iż pozwany w sposób nieuprawniony różnicuje wynagrodzenie pracowników wykonujących tę samą
Czytaj więcej»

IV P 184/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-10-04

Data publikacji: 2018-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: "Pozwany w procedurze wytypowania pracowników do zwolnienia nie ocenił pracowników w ramach 7 kryterium, po pierwsze naruszając zasady określone przez samego pozwanego przyjęte do typowania pracowników do zwolnienia, pod drugie powodując, że w przypadku formalnej poprawności wypowiedzenia Sąd (a wcześniej powód) nie jest w stanie ustalić, czy (...)
Sygn. akt IV P 184/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 4 października 2016r. Sąd Rejonowy w Sanoku, Wydział IV Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Ławnicy: Agata Niemiec E. Z. Protokolant: Izabela Cieślik po rozpoznaniu w dniu w 27 września 2016 roku w S. sprawy z powództwa D. K. ( PESEL (...) ) przeciwko S. P. w S. ( NIP (...) ) o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenie umowy o pracę i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy I P r z y
Czytaj więcej»

IV P 194/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-10-06

Data publikacji: 2020-05-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: Podpisanie noty technicznej przez pracownika wiąże się dla niego z niedającym się podważyć określeniem mu na danym poziomie celi indywidualnych , które mogą być określone na poziomie z góry nie mogącym zostać przez niego wykonanym. Zasady systemu MBO nie przewidują by pracownik mógł określone mu w nocie technicznej cele indywidualne (...)
Sygn. akt. IV P 194/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2016r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Elżbieta Domańska Protokolant : Izabela Cieślik po rozpoznaniu w dniu 26 września 2016r. w Sanoku sprawy z powództwa G. S. (Pesel (...) ) przeciwko pozwanemu przeciwko Bankowi (...) S.A. w W. (KRS (...) ) o zapłatę I O d d a l a powództwo. II Z a s ą d z a od powódki G. S. na rzecz powoda Banku (...) S.A. w W. kwotę 900 zł (słownie:
Czytaj więcej»

IV P 202/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-02-16

Data publikacji: 2020-06-03

trafność 100%

Teza orzeczenia: Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad dobowy przedłużony wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych , za którą oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatek.
Sygn. akt IV P 202/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2017r. Sąd Rejonowy w Sanoku, Wydział IV Pracy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Elżbieta Domańska Protokolant Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2017r. w Sanoku sprawy z powództwa B. P. , PESEL (...) przeciwko pozwanym wspólnikom spółki cywilnej W. C. , I. C. , K. C. (1) O. (...) W. , I. , K. C. (...) w S. , REGON (...) o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych I z a s ą d z a od pozwanych
Czytaj więcej»

IV P 276/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-08-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 karty nauczyciela uzyskanie negatywnej oceny pracy zgodnie z przewidzianym w powołanych przepisach trybie stanowi podstawę do rozwiązania z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania stosunku pracy przy zachowaniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Sygn. akt. IV P 276/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Elżbieta Domańska Ławnicy : Władysława Oberc, Halina Leśniowska Protokolant : Anna Latusek po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2016r. w Sanoku sprawy z powództwa E. P. , PESEL: (...) , przeciwko pozwanemu Zespołowi (...) w L. , NIP: (...) o przywrócenie do pracy; I o d d a l a powództwo; II z a s ą d z a od powódki E. P. na rzecz pozwanego
Czytaj więcej»

IV P 254/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-11-28

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: Wierzytelność powoda powstała po ogłoszeniu upadłości pozwanego, czyli w wyniku działalności prowadzonej przez syndyka masy upadłości. W takiej sytuacji do rozpoznania roszczenia właściwą jest droga procesu cywilnego - pracowniczego i sąd cywilny - sąd pracy winien go rozpoznać merytorycznie. Zaliczenie należności ze stosunku pracy, w tym (...)
Sygn. akt. IV P 254/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Elżbieta Domańska Protokolant : Anna Latusek po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2016r. w Sanoku sprawy z powództwa: J. M. , (...) , przeciwko pozwanemu: syndykowi masy upadłości (...) S.A. w upadłości likwidacyjnej w S. , KRS: (...) , o zapłatę I. z a s ą d z a od pozwanego syndyka masy upadłości (...) S.A. w upadłości likwidacyjnej w
Czytaj więcej»

IV P 366/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-02-21

Data publikacji: 2017-09-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Pracodawca nie ma obowiązku zatrudniać niewydajnego pracownika i może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który nie osiągnął wyników pracy porównywalnych z wynikami pracy innych pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach, choćby nie było w tym zawinienia, niestaranności lub niesumienności pracownika. Pozwany przejawił typowe (...)
Sygn. akt IV P 366/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2017r. Sąd Rejonowy w Sanoku Wydział IV Pracy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Elżbieta Domańska Ławnicy A. Bar, K. Kwolek Protokolant Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2017r. w Sanoku w sprawy z powództwa B. S. nr PESEL (...) przeciwko pozwanemu (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. w W. KRS (...) o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne I o d d a l a powództwo; II. z a s ą d z a od po
Czytaj więcej»

I C 91/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2014-09-30

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: właściciel może żądać od osoby , która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana , chyba , że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą
Sygn. akt I C 91/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 6 sierpnia 2014 r. Do Sądu Rejonowego w Sanoku w dniu 10 lutego 2014 r. powód C. Ł. wniósł powództwo o nakazanie pozwanym J. D. (1) i A. Z. (1) opuszczenia jego budynku mieszkalnego murowanego piętrowego, mieszczącego się na działce gruntowej nr (...) w B. , wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą (...) prowadzonej w S. R. w S. i usunięcia stamtąd, jak również z całej działki nr (...) przedmiotów stanowiących ich własność. Jednocze
Czytaj więcej»