Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
51

IV P 21/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2018-06-19

Data publikacji: 2019-01-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: Powódka nie była nieobecną w pracy w dniach od 5 marca 2018 r. do dnia 7 marca 2018 r. z innych przyczyn niż niezdolność jej do pracy na zajmowanym stanowisku. Powódka wyrażała gotowość podjęcia pracy, gdyż nie chciała przebywać nadal na zwolnieniu lekarskim, mimo, iż jej stan zdrowia nie zezwalał na podjęcie przez nią pracy na zajmowanym (...)
Sygn. akt IV P 21/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 19 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Ławnicy: Ewelina Widomska, Szczepan Wołk Protokolant: stażysta Anna Szyndlar po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2018 r. w Sanoku sprawy z powództwa S. L. PESEL (...) ; przeciwko pozwanemu Gminnej Spółdzielni (...) w Z. KRS: (...) ; o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa; I. z a
Czytaj więcej»

IV P 22/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-05-29

Data publikacji: 2018-04-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: " Nie doszło do skutecznego przejścia zakładu pracy, lecz do outsourcingu kadrowo-płacowego. Powódka nie stała się pracownicą spółki K.U.K., w dalszym ciągu była zatrudniona u strony pozwanej, także po dniu 28 lutego 2013r. i w spółce tej istniało zapotrzebowanie na jej pracę. Z upływem dnia 28 lutego 2018r. wygasła umowa o pracę zawarta w (...)
Sygn. akt. IV P 22/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Ławnicy: Elżbieta Zubik, Agata Kuzianik Protokolant: stażysta Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2017 r. w Sanoku sprawy z powództwa K. K. (1) PESEL (...) ; przeciwko pozwanemu wspólnikom (...) s.c. A. K. , Z. M. w J. A. K. i Z. M. NIP (...) oraz małoletnim pozwanym N. K. PESEL: (...) i P. K. (1) PESEL: (...) ; o ust
Czytaj więcej»

IV P 26/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-02-15

Data publikacji: 2017-10-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: Wynikający z treści art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych obowiązek pracodawcy rozwiązania z pracownikiem umowy bez wypowiedzenia w trybie art. 52 § 2 i 3 kp oznacza, że pracodawca nie ma możliwości wyboru sposobu rozwiązania umowy i nie może na przykład rozwiązać umowy za wypowiedzeniem. Gdyby (...)
Sygn. akt. IV P 26/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2016r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Elżbieta Domańska Ławnicy : Elżbieta Zubik, Jan Wilusz Protokolant : Gabriela Bąk po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2016r. w Sanoku sprawy z powództwa Z. S. ( PESEL: (...) ) przeciwko pozwanemu Gminie S. z/s w P. (NIP: (...) ) o przywrócenie do pracy, wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy I p r z y w r a c a powoda Z. S. do pracy u po
Czytaj więcej»

IV P 32/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-12-01

Data publikacji: 2018-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Zasada równego traktowania w zakresie wynagradzania nie oznacza całkowitej równości płac. Różnice takie, będące jednym z elementów motywacji pracownika, są bowiem niezbędne w procesie kształtowania indywidualnych wynagrodzeń.
Sygn. akt. IV P 32/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Elżbieta Domańska Ławnicy: Agata Kuzianik, Grażyna Jagodzińska Protokolant : Anna Latusek po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2016r. w Sanoku sprawy z powództwa A. U. , PESEL: (...) , przeciwko pozwanemu Zespołowi Szkół Nr (...) im. (...) w S. , NIP: (...) o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz z
Czytaj więcej»

IV P 64/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-10-10

Data publikacji: 2018-04-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: "Powodowie, jak wynika z ustalonego stanu faktycznego, zostali odwołani z zajmowanych stanowisk kierowników Biura Powiatowego w Ustrzykach Dolnych i Lesku z powodu zmian związanych z zmianą kierownictwa w Oddziałach Regionalnych, co pociągło za sobą wymianę kadry kierowniczej w Biurach Powiatowych przez nowych dyrektorów na osoby „zaufane”. (...)
Sygn. akt. IV P 64/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Protokolant: stażysta Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 5 października 2017 r. w Sanoku sprawy z powództwa J. K. PESEL (...) ; E. S. PESEL (...) przeciwko pozwanemu A. (...) w W. NIP (...) o odprawę I. z a s ą d z a od pozwanego A. (...) w W. na rzecz powoda J. K. kwotę 16 086 zł. (szesnaście tysięcy osiemdziesiąt
Czytaj więcej»

IV P 95/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-03-30

Data publikacji: 2018-06-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: "Pracownik, który nie zawinił ani nie przyczynił się w żaden sposób do wypłaty nienależnego mu składnika wynagrodzeń za pracę, co do zasady nie musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu tego typu płatności ze stosunku pracy, choćby nie były one mu należne, ponieważ pracownik ma prawo swobodnego dysponowania wypłaconym mu wynagrodzeniem za pracę, (...)
Sygn. akt IV P-Pm 95/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Sanoku IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Elżbieta Domańska Protokolant Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017 r. w Sanoku sprawy z powództwa Szpitala (...) w B. (...) Ośrodka (...) im. ks. B. M. w B. KRS: (...) , przeciwko pozwanym G. F. PESEL: (...) , K. H. PESEL: (...) , A. H. PESEL: (...) , B. K. PESEL: (...) , A. D. PESEL: (...) , M. B. PESEL: (...) , H. B
Czytaj więcej»

IV P 97/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2018-09-27

Data publikacji: 2019-04-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: " W stosunku do pracowników na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych należy stosować ostrzejsze kryteria oceny przyczyn uzasadniających wypowiedzenie".
Sygn. akt IV P 97/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Ławnicy: G. J. , A. R. Protokolant: sekr. sądowy Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 20 września 2018 r. w Sanoku sprawy z powództwa B. M. PESEL (...) ; przeciwko pozwanemu Centrum Usług (...) w W. KRS (...) ; o odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa; I. o d d a l a powództwo;
Czytaj więcej»

IV P 112/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Sygn. akt. IV P 112/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Elżbieta Domańska Ławnicy : Janina Wydrzyńska, Janusz Pańko Protokolant : Anna Latusek po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 r. w Sanoku sprawy z powództwa E. S. , PESEL: (...) , przeciwko pozwanemu Nadleśnictwu U. , NIP: (...) , o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu; I. o d d a l a powództwo; II. z a s ą d z a od powó
Czytaj więcej»

IV P 129/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-06-06

Data publikacji: 2017-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Takie okoliczności jak staż pracy u danego pracodawcy ma wpływ na obejmowanie danego wynagrodzenia pracowniczego kolejnymi podwyżkami zakładowymi, co uzasadnia, iż wynagrodzenie jest na wyższym poziomie od wynagrodzenia pracownika nowozatrudnionego z racji na staż pracy w SP ZOZ w (...) , a także nabyte w tym czasie doświadczenie (...)
Sygn. akt IV P 129/15 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Sanoku z dnia 6 maja 2016 r. W pozwie z dnia 23 lipca 2015 r. powód D. Ś. przeciwko pozwanemu (...) Publicznemu Zespołowi (...) w L. wniósł o zasądzenie na swoją rzecz kwoty 8 282 zł tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania pracowników i zasady niedyskryminacji przy ustalaniu wynagrodzenia. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, iż pozwany w sposób nieuprawniony różnicuje wynagrodzenie pracowników wykonujących tę samą
Czytaj więcej»

IV P 184/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-10-04

Data publikacji: 2018-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: "Pozwany w procedurze wytypowania pracowników do zwolnienia nie ocenił pracowników w ramach 7 kryterium, po pierwsze naruszając zasady określone przez samego pozwanego przyjęte do typowania pracowników do zwolnienia, pod drugie powodując, że w przypadku formalnej poprawności wypowiedzenia Sąd (a wcześniej powód) nie jest w stanie ustalić, czy (...)
Sygn. akt IV P 184/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 4 października 2016r. Sąd Rejonowy w Sanoku, Wydział IV Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Ławnicy: Agata Niemiec E. Z. Protokolant: Izabela Cieślik po rozpoznaniu w dniu w 27 września 2016 roku w S. sprawy z powództwa D. K. ( PESEL (...) ) przeciwko S. P. w S. ( NIP (...) ) o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenie umowy o pracę i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy I P r z y
Czytaj więcej»