Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
54

I C 91/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2014-09-30

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: właściciel może żądać od osoby , która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana , chyba , że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą
Sygn. akt I C 91/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 6 sierpnia 2014 r. Do Sądu Rejonowego w Sanoku w dniu 10 lutego 2014 r. powód C. Ł. wniósł powództwo o nakazanie pozwanym J. D. (1) i A. Z. (1) opuszczenia jego budynku mieszkalnego murowanego piętrowego, mieszczącego się na działce gruntowej nr (...) w B. , wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą (...) prowadzonej w S. R. w S. i usunięcia stamtąd, jak również z całej działki nr (...) przedmiotów stanowiących ich własność. Jednocze
Czytaj więcej»

I C 417/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2018-05-16

Data publikacji: 2018-09-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości , porządku i bezpiecznego przejścia szlakami drożnymi (chodnikami) położonymi wzdłuż nieruchomości.
Sygn. akt I C 417/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Dziewulski Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Burnat po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2018r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa A. Z. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę kwoty 11.600 zł I Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powódki A. Z. kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetka
Czytaj więcej»

I C 588/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-07-29

Data publikacji: 2017-02-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć
Sygn. akt I C 588/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Roland Pudło Protokolant: Ewa Rychlicka po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2016r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa: Powiatowego Rzecznika Konsumentów w S. wytaczającego powództwo na rzecz Z. S. przeciwko: (...) Bank S.A. we W. , (...)-(...) W. ul. (...) , KRS (...) o zapłatę kwoty 6.010,00 zł I zasądza od pozwanego (...) Bank S.A. we W.
Czytaj więcej»

I C 749/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-10-27

Data publikacji: 2018-09-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: uwzględnienie roszczeń z art. 448 kc ma charakter fakultatywny
Sygn. akt I C 749/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Dziewulski Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Burnat po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa D. R. przeciwko Gminie (...) o zapłatę kwoty 7.000 zł I Oddala powództwo. II Zasądza od powódki D. R. na rzecz pozwanej Gminy (...) kwotę 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) ty
Czytaj więcej»

I Ns 84/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-02-04

Data publikacji: 2017-02-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Od momentu co najmniej otrzymania w dniu 18 czerwca 1975 r. przez rodziców wnioskodawczyni M.M. i W.M. decyzji o pozwoleniu na budowę trwałego ogrodzenia i rozpoczęcia przez nich stawiania po tej dacie tego trwałego ogrodzenia, którym objęta została również działka nr (...) położona w F. zamanifestowali oni, iż czują się (...)
Sygn. akt I Ns 84/15 POSTANOWIENIE Dnia 4 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Sanoku, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Protokolant: Gabriela Bąk po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2016r. w Sanoku na rozprawie sprawy z wniosku: W. C. zam. (...)-(...) J. F. (...) , przy uczestnictwie: Gminy S. zam. (...)-(...) S. , ul. (...) , E. C. zam. (...)-(...) J. , F. (...) , Skarbu Państwa - Starosty (...) zam. (...)-(...) S. , ul. (...) , o stwierdzenie nabycia prawa własności n
Czytaj więcej»

II K 364/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-09-21

Data publikacji: 2017-02-17

trafność 100%

Sygn. akt IIK 364/16 WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Sanoku II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Marek Truchan Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Klimkowska Prokurator Prokuratury Rejonowej w Brzozowie – M. B. po rozpoznaniu w dniu 21 września 2016 r. sprawy : J. H. s. H. i T. z d. R. , ur. (...) w S. , zam. S. ul. (...) , G. S. s. J. i G. z d. S. , ur. (...) w K. , zam. S. ul. (...) , J. S. s. W. i C. z d. K. , ur. (...) w P. , zam.
Czytaj więcej»

IV P 1/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-03-31

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: Ustawodawca w prawie pracy czyni odstępstwa od cywilistycznej zasady, zgodnie z którą terminy przedawnienia są takie same dla obu stron stosunku obligatoryjnego. Uprzywilejowanie pracownika w sytuacji, gdy to on jest zobowiązany do świadczenia, jest niewątpliwie przejawem funkcji ochronnej, realizowanej przez normy prawa pracy.
Sygn. akt IV P-Pm 1/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Sanoku, Wydział IV Pracy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Elżbieta Domańska Protokolant Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2017r. w Sanoku sprawy z powództwa Gminnej Spółdzielni (...) w Z. KRS: (...) przeciwko pozwanym A. F. PESEL: (...) i J. B. PESEL: (...) o zapłatę I o d d a l a powództwa; II z a s ą d z a od powoda Gminnej Spółdzielni (...) w Z. na rzecz pozwanej A. F. kwot
Czytaj więcej»

IV P 5/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2018-03-29

Data publikacji: 2018-07-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Należy podkreślić, iż art. 99 § 1 kp przewiduje odpowiedzialność odszkodowawczą pracodawcy nie za samo niewydanie w terminie świadectwa pracy lub wydanie nieprawidłowego świadectwa pracy, a jedynie za szkodę jaką pracownik poniósł wskutek nie otrzymania świadectwa pracy, polegającą na pozostawaniu przez pracownika bez pracy z tego tytułu."
Sygn. akt IV P 5/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Elżbieta Domańska Protokolant : sekr. sądowy Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2018 r. w Sanoku sprawy z powództwa A. D. PESEL: (...) ; przeciwko pozwanemu M. C. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo Handlowa (...) M. C. w S. NIP (...) ; o wydanie świadectwa pracy i odszkodowanie w związku z niewydaniem świad
Czytaj więcej»

IV P 5/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-02-15

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przepisy kodeksu pracy autonomicznie regulują roszczenia majątkowe przysługujące pracownikowi, w których pracodawca w sposób niezgodny z prawem rozwiązał stosunek pracy za wypowiedzeniem, bo czynią to w sposób odrębny i różniący się w istotnych elementach od regulacji cywilnoprawnych
Sygn. akt. IV P 5/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2016r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Elżbieta Domańska Protokolant : Gabriela Bąk po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2016r. w Sanoku sprawy z powództwa T. D. ( PESEL: (...) ) przeciwko pozwanemu Zespołowi Szkół (...) w L. (NIP: (...) ) o zapłatę I o d d a l a powództwo; II o d s t ę p u j e od obciążenia powoda kosztami procesu; sygn. akt IVP 5/16 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonow
Czytaj więcej»

IV P 7/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-06-30

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: Standardem prawa pracy jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, która ze względu na sposób i zakres ochrony przed jej rozwiązaniem najpełniej respektuje uzasadnione potrzeby pracownika. Instytucja umowy terminowej stanowi więc wyjątek, który musi być rzeczowo usprawiedliwiony interesem obu stron i nie może być przez (...)
Sygn. akt. IV P 7/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Ławnicy: Elżbieta Zubik, Maria Jasińska Protokolant: Mateusz Roczniak po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2016r. w Sanoku sprawy z powództwa J. B. ( PESEL:(...) ) A. F. (1) ( PESEL:(...) ) przeciwko pozwanemu Gminnej Spółdzielni (...) w Z. (NIP: (...) ) o ustalenie, o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z na
Czytaj więcej»