Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
83

IV P 32/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-12-01

Data publikacji: 2018-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Zasada równego traktowania w zakresie wynagradzania nie oznacza całkowitej równości płac. Różnice takie, będące jednym z elementów motywacji pracownika, są bowiem niezbędne w procesie kształtowania indywidualnych wynagrodzeń.
Sygn. akt. IV P 32/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Elżbieta Domańska Ławnicy: Agata Kuzianik, Grażyna Jagodzińska Protokolant : Anna Latusek po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2016r. w Sanoku sprawy z powództwa A. U. , PESEL: (...) , przeciwko pozwanemu Zespołowi Szkół Nr (...) im. (...) w S. , NIP: (...) o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz z
Czytaj więcej»

IV P 53/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2018-10-18

Data publikacji: 2019-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Fakt, iż wcześniej K.B. otrzymał lokal mieszkalny w Ł. nr (…) o powierzchni mieszkalnej 19,3 m 2 , a następnie go zbył już w trakcie małżeństwa z powódką nie może być przeszkodą do ubiegania się przez powódkę przyznania jej równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania, gdyż nigdy nie dysponowała i następnie wyzbyła się, ani nie (...)
Sygn. akt IV P 53/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Protokolant: sekr. sądowy Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 04 października 2018 r. w Sanoku sprawy z powództwa M. B. PESEL (...) ; przeciwko pozwanemu S. P. (...) w Ł. NIP (...) o ustalenie prawa do równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania; I. u s t a l a, że powódce M. B. przysługuje równoważnik pieniężny
Czytaj więcej»

IV P 64/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-10-10

Data publikacji: 2018-04-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Powodowie, jak wynika z ustalonego stanu faktycznego, zostali odwołani z zajmowanych stanowisk kierowników Biura Powiatowego w Ustrzykach Dolnych i Lesku z powodu zmian związanych z zmianą kierownictwa w Oddziałach Regionalnych, co pociągło za sobą wymianę kadry kierowniczej w Biurach Powiatowych przez nowych dyrektorów na osoby „zaufane”. (...)
Sygn. akt. IV P 64/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Protokolant: stażysta Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 5 października 2017 r. w Sanoku sprawy z powództwa J. K. PESEL (...) ; E. S. PESEL (...) przeciwko pozwanemu A. (...) w W. NIP (...) o odprawę I. z a s ą d z a od pozwanego A. (...) w W. na rzecz powoda J. K. kwotę 16 086 zł. (szesnaście tysięcy osiemdziesiąt
Czytaj więcej»

IV P 92/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2019-03-28

Data publikacji: 2019-10-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: Otrzymanie odprawy przysługującej z tytułu zwolnienia ze służby wojskowej, niezależnie od charakteru tego świadczenia, nie wyłącza – na podstawie art. 92"1" § 2 k.p. – prawa do odprawy emerytalnej przysługującej pracownikowi z tytułu ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę i związanej z tym utraty statusu pracownika.
Sygn. akt IV P 92/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 28 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2019 r. w Sanoku sprawy z powództwa J. R. PESEL (...) ; przeciwko pozwanemu W. (...) w S. ; o odprawę emerytalną; I. z a s ą d z a od pozwanego W. (...) w S. na rzecz powoda J. R. kwotę 17 674,08 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset siedemdzies
Czytaj więcej»

I C 91/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2014-09-30

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: właściciel może żądać od osoby , która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana , chyba , że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą
Sygn. akt I C 91/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 6 sierpnia 2014 r. Do Sądu Rejonowego w Sanoku w dniu 10 lutego 2014 r. powód C. Ł. wniósł powództwo o nakazanie pozwanym J. D. (1) i A. Z. (1) opuszczenia jego budynku mieszkalnego murowanego piętrowego, mieszczącego się na działce gruntowej nr (...) w B. , wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą (...) prowadzonej w S. R. w S. i usunięcia stamtąd, jak również z całej działki nr (...) przedmiotów stanowiących ich własność. Jednocze
Czytaj więcej»

I C 91/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-02-24

Data publikacji: 2020-03-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zapewnienie przez państwo godziwych warunków odbywania kary pozbawienia wolności jest jednym z podstawowych wymogów demokratycznego państwa prawnego.
Sygn. akt I C 91/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Janusz Hatylak Protokolant: Magdalena Łuszcz po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2017r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa : R. P. ( PESEL: (...) ) przeciwko : Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Aresztu Śledczego w S. o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 50.000 zł I Z a s ą d z a od pozwanego Skarbu Państwa reprezentowanego przez Dyrektora Ares
Czytaj więcej»

I C 412/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2020-11-06

Data publikacji: 2021-03-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Pozwany dochował należytej staranności związanej z zapewnieniem właściwych warunków pobytu skazanych, w tym powodowi".
Sygn. akt I C 412/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2020r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Janusz Hatylak Protokolant: Diana Ukryńczuk po rozpoznaniu w dniu 7 października 2020r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa: R. M. przeciwko pozwanemu: Skarbowi Państwa – reprezentowanemu przez Zakład Karny w Ł. o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 50.000zł. I o d d a l a powództwo. II n i e o b c i ą ż a powoda kosztami zastępstwa pro
Czytaj więcej»

I C 417/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2018-05-16

Data publikacji: 2018-09-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości , porządku i bezpiecznego przejścia szlakami drożnymi (chodnikami) położonymi wzdłuż nieruchomości.
Sygn. akt I C 417/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Dziewulski Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Burnat po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2018r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa A. Z. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę kwoty 11.600 zł I Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powódki A. Z. kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetka
Czytaj więcej»

I C 588/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-07-29

Data publikacji: 2017-02-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć
Sygn. akt I C 588/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Roland Pudło Protokolant: Ewa Rychlicka po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2016r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa: Powiatowego Rzecznika Konsumentów w S. wytaczającego powództwo na rzecz Z. S. przeciwko: (...) Bank S.A. we W. , (...)-(...) W. ul. (...) , KRS (...) o zapłatę kwoty 6.010,00 zł I zasądza od pozwanego (...) Bank S.A. we W.
Czytaj więcej»

I C 620/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2018-10-04

Data publikacji: 2020-02-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: za sprzeczne z dobrymi obyczajami i jako rażące naruszenie interesów konsumenta uznać należy nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków na niekorzyść konsumenta w tym określonym stosunku umownym.
Sygn. akt I C 620/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Dziewulski Protokolant: st. sekr. sądowy Bogusława Obłój po rozpoznaniu w dniu 25 września 2018r. w Sanoku na rozprawie, sprawy z powództwa : K. P. , przeciwko : (...) S.A. z/s w W. , o zapłatę, I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki K. P. kwotę 12.134 zł (dwanaście tysięcy sto trzydzieści czt
Czytaj więcej»