Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 276/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Sanoku z 2016-12-22

Sygn. akt. IV P 276/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2016r.

Sąd Rejonowy w Sanoku – Wydział IV Pracy w składzie:

Przewodniczący : SSR Elżbieta Domańska

Ławnicy : Władysława Oberc, Halina Leśniowska

Protokolant : Anna Latusek

po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2016r. w Sanoku

sprawy z powództwa E. P., PESEL: (...),

przeciwko pozwanemu Zespołowi (...) w L., NIP: (...)

o przywrócenie do pracy;

I.  o d d a l a powództwo;

II.  z a s ą d z a od powódki E. P. na rzecz pozwanego Zespołu (...) w L. kwotę 180 zł. (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem kosztów procesu.

Sygn. akt IV P 276/13

UZASADNIENIE

wyroku Sądu Rejonowego w Sanoku z dnia 22 grudnia 2016 r.

Pozwem z dnia 3 października 2013 r., skierowanym przeciwko pozwanemu Zespołowi (...) w L. powódka E. P. wniosła o przywrócenie do pracy na dotychczasowe warunki pracy i płacy uzasadniając swoje stanowisko tym, iż podstawa rozwiązania z nią stosunku pracy jest nieprawidłowa, nadto decyzja o rozwiązaniu z powódką stosunku pracy nie była w żadnym zakresie konsultowana ze związkiem zawodowym, którego członkiem jest powódka. Pozwany niewłaściwie również określił moment rozwiązania łączące strony stosunku pracy określając go na dzień 1 października 2013 r., kiedy prawidłowo powinno to mieć miejsce z upływem trzech miesięcy licząc od momentu otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę przez powódkę. Jeżeli chodzi natomiast o negatywną ocenę pracy powódki, to jest ona niesłuszna, niezgodna z prawdą i stanowi pomówienie, jest bardzo ogólna, dlatego trudno się do niej odnieść. Wniosła również o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

(pozew z dnia 3 października 2013 r. – k. 2 – 3)

Pozwem z dnia 9 października 2013 r., skierowanym przeciwko pozwanemu Zespołowi (...) w L. powódka E. P. wniosła o przywrócenie do pracy na dotychczasowe warunki pracy i płacy odwołując się od sprostowania treści rozwiązania z nią stosunku pracy uzasadniając swoje stanowisko tym, iż podstawa rozwiązania z nią stosunku pracy jest częściowo nadal nieprawidłowa, nadto decyzja o rozwiązaniu z powódką stosunku pracy nie była w żadnym zakresie konsultowana ze związkiem zawodowym, którego członkiem jest powódka. Pozwany niewłaściwie również określił moment rozwiązania łączące strony stosunku pracy określając go na dzień 31 grudnia 2013 r., kiedy oświadczenie o sprostowaniu treści rozwiązania umowy o pracę powódka otrzymała w dniu 3 października 2013 r. Jeżeli chodzi natomiast o negatywną ocenę pracy powódki, to jest ona niesłuszna, niezgodna z prawdą i stanowi pomówienie, jest bardzo ogólna, dlatego trudno się do niej odnieść. Wniosła również o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

(pozew z dnia 9 października 2013 r. – k. 40 – 41 )

Zarządzeniem z dnia 18 października 2013 r. sąd połączył oba powództwa celem łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

Pozwany Zespół (...) w L. w odpowiedzi na pozew z dnia 18 października 2013 r. wniósł o oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powódki kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu swojego stanowiska podniósł, iż w początkowym okresie zatrudnienia powódka swoje obowiązki wykonywała w sposób odpowiedni, nie wyróżniający się wśród grona pozostałych pedagogów pozwanego. W kolejnych latach pracy efektywność i stopień zaangażowania powódki w realizację zleconych jej zadań stopniowo zmniejszał się. Dyrekcja pozwanej szkoły niejednokrotnie napotykała liczne przeszkody w komunikowaniu się i współpracy z powódką. Nadto E. P. nie podporządkowywała się obowiązującym w szkole znanym jej statutom, regulaminom i zaleceniom. Odmawiała okazania do wzglądu arkuszy obserwacyjnych uczniów, teczek indywidualnych terapii uczniów itp. Dodatkowo nie wypełniała ona należycie nałożonych na nią obowiązków pracowniczych w postaci m.in. dokonywania planowej i cyklicznej pedagogizacji rodziców, nie podejmowała starań o zdobycie zaufania wśród uczniów, nie uczestniczyła regularnie w zwoływanych radach pedagogicznych. Jednorazowo stawiła się ona do pracy pozostając pod wpływem alkoholu. W przebiegu ostatnich pięciu lat zatrudnienia w pozwanej szkole kilkakrotnie była ona ukarana karą nagany oraz pouczenia. Otrzymała również w dniu 2 czerwca 2010 r., w związku z ubieganiem się przez powódkę o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego – negatywną ocenę dorobku zawodowego - podtrzymaną w postępowaniu odwoławczym przez komitet oceniający Ministerstwa Środowiska, uniemożliwiającą jej zdobycie wymienionego tytułu. Powódka również dalece swobodnie realizowała obowiązek świadczenia pracy w godzinach uprzednio ustalonych przez dyrekcję. Zachowanie to stało się przyczyną zobowiązania jej pismem z dnia 6 marca 2013 r. do codziennego potwierdzania obecności w pracy poprzez podpisywanie złożonych w sekretariacie szkoły list obecności. Wszystkie powyższe zachowania powódki stały się podstawą do dokonania na wniosek dyrektora Zespołu (...)w L. – na podstawie art. 6a Karty Nauczyciela oceny pracy E. P. przy zachowaniu pełnej procedury dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postepowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego przewidzianej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r., (Dz.U. z 2012 r., poz. 1538).

Pozwany przedstawione oceny i twierdzenia oparł na obiektywnych spostrzeżeniach dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego i uczniów. Z uwagi na negatywną ocenę pracy powódki, która podtrzymana została w toku postępowania odwoławczego oraz w świetle całokształtu dotychczasowej pracy powódki w Zespole (...) w L. – uprawnionym było dokonanie przez pozwanego rozwiązania stosunku pracy z powódką na mocy art. 23 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 6 a i art. 27 Karty nauczyciela. Należy zauważyć, iż rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w tym trybie ma charakter szczególny Okoliczność, iż powódka należy do Związku (...) nie ma w tym względzie żadnego znaczenia. Zgodnie bowiem z aktualnym orzeczeniem Sądu Najwyższego – sygn. akt I PKN 495/97 „Rozwiązując z nauczycielem mianowanym stosunek pracy na podstawie art. 23 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela pracodawca nie jest zobowiązany do przewidzianej w ar. 38 k.p. konsultacji ze związkami zawodowymi.”

(odpowiedź na pozew z dnia 18 października 2013 r. – k. 19 – 23, odpowiedź na pozew z dnia 5 listopada 2013 r. – k. 57 - 60)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powódka E. P. ma 46 lata, jest
z pedagogiem. Kwalifikacje powyższe nabyła kończąc w dniu 3 lipca1996 r. (...) G.. W okresie od dnia 1 września 1996 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r. była zatrudnioną w Zespole Szkół w L. W Szkole Podstawowej im. (...) w L. na stanowisku pedagoga szkolnego. W dniu 31 lipca 2002 r. uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

( dowód: dyplom z dnia 3 lipca 1996 r. (...) G. – k. 2 teczki A akt osobowych powódki, świadectwo pracy z dnia 31 sierpnia 2005 r. – k. 11 teczki A akt osobowych powódki, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela – k. 5 teczki A akt osobowych powódki)

Od dnia 1 września 2006 r. była zatrudnioną w Zespole (...)w L. na stanowisku pedagoga szkolnego, najpierw na podstawie umów o pracę na czas określony od dnia 1 września 2006 r. do dnia 31 sierpnia 2007 r., od dnia 1 września 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2008 r., a na podstawie umowy o pracę na czas nie określony od dnia 1 września 2008 r. początkowo w niepełnym wymiarze czasu pracy, a począwszy od roku szkolnego 2008/2009 w pełnym wymiarze czasu pracy.

(dowód: umowa o pracę z dnia 30 sierpnia 2006 r. – k. 1 teczki B akt osobowych powódki, umowa o pracę z dnia 30 sierpnia 2007 r. – k. 12 teczki B akt osobowych powódki; umowa o pracę z dnia 29 sierpnia 2008 r. – k. 20 teczki B akt osobowych powódki)

Wcześniej, jak również podczas zatrudnienia u pozwanego powódka E. P. podnosiła swoje kwalifikacje odbywając liczne szkolenia zawodowe: „Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy w rodzinie”, Diagnoza pedagogiczna i praca z dzieckiem z dysleksją rozwojową”, „praca z dzieckiem upośledzonym umysłowo w szkole masowej”, „Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej”, przeszkolenie w zakresie realizacji programów profilaktyczno – wychowawczych; „Drugi egzemplarz, czyli program 7 kroków”, oraz „jak żyć z ludźmi”, „Tworzenie i wspieranie interdyscyplinarnych zespołów przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, „Rozwiązywanie problemów uzależnień”, „Prawo w pracy wychowawcy klasowego – czyli co wychowawca powinien wiedzieć”, „Reforma. Nowa podstawa programowa w dniu 9 grudnia 2009 r.”, „Ewaluacja wewnętrzna”, „Planowanie pracy pedagoga szkolnego”, „Ewaluacja działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole”, „Program wychowawczy a szkolny program profilaktyki”, „Motywowanie młodzieży do nauki”, „Cykl szkoleń rady pedagogicznej Z. (...)w ramach kontraktu nr K/6/2011/12”, „Edukacyjna wartość dodana jednym ze wskaźników efektywności ucznia w Liceum i Technikum. Wykorzystanie kalkulatora EWD 100 do analiz wewnątrzszkolnych”, „Kontrola zarządcza”, „Procedury postępowania w sytuacjach trudnych/kryzysowych w szkole”, „Metody wyciszania agresji i kontrolowania złości”.

(dowód: teczka A i B akt osobowych powódki)

Zgodnie z regulaminem pracy pedagoga szkolnego Zespołu (...) w L. do jego zadań należy: 1.) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych, 2.) określanie sposobów i form udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 3.) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 4.) planowanie i koordynacja działań w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia, 5.) współdziałanie z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas i wychowawcami internatu w sprawie organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 6.) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciel i wychowawców internatu wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 7.) prowadzenie w czasie spotkań z rodzicami wykładów o tematyce pedagogicznej, 8.) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych dzieci., 9.) współdziałanie z instytucjami wspierającymi pracę szkoły. Obowiązkiem pedagoga szkolnego jest prowadzenie następującej dokumentacji: dziennika pedagoga, rocznego planu pracy, teczek uczniów zawierających dokumentację prowadzonych badań, czynności i terapii.

(dowód: regulamin pracy pedagoga szkolnego Z. (...) w L. – k. 205, statut Z. (...) w L. – k. 206 – 217)

Powódka E. P. w pierwszym okresie swojej pracy u pozwanego w Zespole (...)w L. wykonywała swoje obowiązki w sposób odpowiedni, niewyróżniający się wśród grona pozostałych pedagogów. W kolejnych latach pracy efektywność i stopień zaangażowania E. P. w realizację zleconych jej zadań stopniowo zmniejszał się.

Od dnia 1 września 2006 r. powódka rozpoczęła staż na nauczyciela dyplomowanego. Zobowiązana została do przedłożenia pisemnego sprawozdania z dotychczasowej realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie od dnia 1 września 2006 r. do dnia 20 października 2008 r., które był problem od niej wyegzekwować.

Od roku 2009 pomiędzy powódką E. P. a dyrekcją pozwanego dało się zauważyć, iż dochodzi do coraz większych nieporozumień podczas wykonywania przez nią obowiązków pracowniczych.

Pismem z dnia 1 lutego 2010 r. pozwany wezwał powódkę do dostarczenia przez nią potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt. 4 Karty nauczyciela celem przekształcenia jej umowy o pracę na czas nieokreślony na stosunek pracy na podstawie mianowania. Powódka przedłożyła niezbędne dokumenty i pismem z dnia 15 marca 2010 r. zwróciła się o przekształcenie z dniem 1 kwietnia 2010 r. jej stosunku pracy na stosunek pracy z mianowania. Po otrzymaniu w dniu 29 marca 2010 r. od pozwanego pisma, iż zmiana jej stosunku pracy zostanie rozpatrzona w miesiącu maju 2010 r. po otrzymaniu wytycznych organu prowadzącego szkoły dotyczących arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2010/2011 zwróciła się z ponowną prośbą do dyrekcji Zespołu (...) w L. o ostateczne załatwienie tej sprawy do dnia 30 kwietnia 2010 r. Powódka w dniu 21 kwietnia 2010 r., w wyniku powyższego, skierowała skargę do Ministerstwa Środowiska Departamentu (...) Jednym z pierwszych nieporozumień, które były przedmiotem jej skargi powódki było nie potwierdzanie przez pozwanego jej zatrudnienia na podstawie mianowania mimo spełnienia do tego wszystkich niezbędnych warunków, drugim było nie otrzymanie oceny dorobku zawodowego po zakończeniu przez nią stażu na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego i złożeniu przez nią sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, które złożyła w dniu 30 czerwca 2009 r. Z dniem 1 maja 2010 r. pozwany zatrudnił powódkę na podstawie mianowania. W tym samym czasie wysunięta została też przez pozwanego wobec powódki propozycja przeniesienia jej na inne stanowisko – wychowawcy w internacie w związku z postawionymi jej zarzutami dotyczącymi jej pracy, a w szczególności: braku współpracy z wychowawcami w internacie, wychowawcami w szkole, dostosowania rocznych planów pracy do potrzeb szkoły i uczniów. Pominięta została również w staraniach o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego.

W dniu 13 maja 2010 r. powódka zwróciła się do dyrektora Zespołu (...) w L. o wystawienie jej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Dzień później powódka złożyła na ręce dyrektora pozwanej szkoły pismo z wyjaśnieniami do stawianych jej przez pozwanego zarzutów braku współpracy z wychowawcami w internacie podnosząc, iż bierze wspólnie z nimi udział w programie „szkoła bez przemocy”, w szczególnie trudnych przypadkach wychowawczych np. sięgania przez uczniów po alkohol, przemoc, otrzymuje od kierownika internatu pisemną informację o zdarzeniu, która jest dla niej podstawą do dalszej pracy z uczniem w formie rozmowy wychowawczej, rozmowy z rodzicami, czy skierowania ucznia na badania specjalistyczne. Działania te dokumentowane są przez nią w dzienniku zajęć pedagoga. W przypadku wychowawców w szkole to konsultuje się z nimi najczęściej w sprawach uczniów, którzy sprawiają problemy dydaktyczno – wychowawcze. Przeprowadza w klasach czwartych lub organizuje zajęcia dotyczące orientacji zawodowej. Powódka wskazała, iż uczniowie często zwracają się do niej o pomoc w rozwiązywaniu swoich problemów otrzymując od niej potrzebne wsparcie. W dzienniku zajęć pedagoga dokumentuje ona wszystkie informacje dotyczące kontaktów z nauczycielami, wychowawcami oraz uczniami i rodzicami. Powódka wskazała, iż od początku swoje pracy regularnie przeprowadza ankiety, sondaże wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli dotyczące różnych problemów jak niepowodzeń w szkole, frekwencji, warunków domowych oraz środowiskowych uczniów, kontaktów ze środkami uzależniającymi oraz przejawów agresji. W klasach, w których nasilone były problemy związane z relacjami interpersonalnymi przeprowadzała badania technikami socjometrycznymi. Okazały się one pomocne wychowawcom klasowym. Powódka wskazała, iż jej roczne plany pracy są dostosowane do potrzeb szkoły i uczniów. W piśmie tym powódka zadeklarowała ulepszenie dalszej współpracy z dyrekcją oraz odpowiednie ukierunkowanie. Konsekwencją powyższego pisma było wydanie przez pozwanego powódce polecenia służbowego dostarczenia jeszcze tego samego dnia 17 maja 2010 r. dokumentacji potwierdzającej działania powódki na stanowisku pedagoga. Powódka z tego obowiązku się nie wywiązała, wynikiem czego było skierowanie przez wicedyrektora Z. (...) w L. J. S. (1) do dyrektora Szkoły wniosku o udzielenie kary regulaminowej za niewykonanie polecenia służbowego. W dniu 20 maja 2010 r. powódka E. P. udostępniła ówczesnemu wicedyrektorowi szkoły J. S. (1) dziennik zajęć pedagoga szkolnego, który nie obrazował pracy pedagoga szkolonego zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN i S z dnia 7 stycznia 2003 r. Wicedyrektor J. S. (1) w notatce służbowej z dnia 20 maja 2010 r. stwierdziła, iż dokumentowanie czynności były niezgodne z drukiem MEN w przypadku, którego wzór został określony w Rozporządzeniu MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r. (Dz.U. nr 41/99), brak było planu zajęć w I i II semestrze, brak było zajęć stałych, brak było wpisów zajęć – ostatni zapis był z daty 7 maja 2010 r., treści zapisów w dzienniku były nieprecyzyjne, gdyż nie było określenia problemu, odnotowane zapisy nie wyodrębniały podjętych działań, był niewłaściwy godzinowy zapis czynności np. „9 – 13 konsultacja z p. W.”, niepotrzebne wpisy o zebraniach rady pedagogicznej, wnioskując o udzielenie z tych względów powódce kary porządkowej.

Powódka E. P. miała obowiązek pracować w godzinach od 9 : 00 do 13 : 00. W dniu 7 stycznia 2009 r. opuściła miejsce pracy wcześniej, natomiast w dniach 8 stycznia 2009 r. i 9 stycznia 2009 r. przybyła do pracy później nie informując o powodach tych spóźnień, czy wcześniejszego wyjścia pracodawcy. W związku z powyższym została z powódką przeprowadzona rozmowa przez obecnego dyrektora szkoły B. S., a okoliczności powyższe stały się powodem wymierzenia powódce w dniu 16 stycznia 2009 r. kary porządkowej nagany, która w wyniku uwzględnienia wniesionego od niej sprzeciwu została uchylona. Stwierdzone zostało wówczas również to, iż powódka E. P. nie prowadzi teczek uczniów objętych opieką pedagogiczno – psychologiczną, zawierających dokumentację prowadzonych badań, czynności i terapii, brak również poza pojedynczymi notatkami notatek z rozmów z uczniami i rodzicami. Powódka nie była w stanie przedstawić informacji o ilości uczniów objętych pomocą materialną i jakie są formy tej pomocy. Dane na ten temat były zgromadzone przez nią w koszulce, w której znajdowały się nieuporządkowane zaświadczenia. Powódka nie przedstawiła również dokumentacji potwierdzającej działania pedagoga wynikające z Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, nie była również w posiadaniu tego programu. Powódka nie posiadała dokumentacji zawierającej ankiety, które powinny być wykorzystywane w pracy pedagoga, nie posiadała również dokumentacji zawierającej diagnozy środowiska rodzinnego uczniów klas I – ych. Konsekwencją powyższych nieprawidłowości w pracy pedagoga szkolnego wymierzona została powódce w dniu 27 maja 2010 r. kara porządkowa nagany.

W dniu 27 maja 2010 r. powódka E. P. została ukarana kolejną karą porządkową nagany za opuszczenie stanowiska pracy w dniu 26 maja 2010 r. i wpisanie do książki wyjść, że udaje się do Zespołu Szkół E. (...) w L., gdzie faktycznie jej nie było. Od powyższej decyzji pracodawcy powódka złożyła sprzeciw w dniu 2 czerwca 2010 r. kwestionując w nim uwagi wobec jej pracy na stanowisku pedagoga szkolnego związane z prowadzeniem w sposób nieprawidłowy dokumentacji obrazującej jego pracę. Pozwany nie odniósł się do powyższego sprzeciwu, co należy traktować jak jego uwzględnienie.

Z dniem 1 maja 2010 r. powódka E. P. została zatrudniona przez pozwanego na podstawie mianowania.

(dowód; pismo z dnia 10 października 2008 r. – k. 22 teczki B akt osobowych powódki, notatka spisana w dniu 9 stycznia 2009 r. – k. 23 teczki B akt osobowych powódki, kara porządkowa nagany z dnia 16 stycznia 2009 r. – k. 26 teczki B akt osobowych powódki, pismo z dnia 26 kwietnia 2010 r. o zatrudnieniu powódki na podstawie mianowania – k. 46 teczki B akt osobowych powódki, skarga do Ministerstwa Środowiska z dnia 14 kwietnia 2010 r. – teczka B akt osobowych powódki, pismo z dnia 13 maja 2010 r. o wystawienie oceny dorobku zawodowego za okres stażu, pismo z dnia 1 lutego 2010 r. – k 40 teczki B akt osobowych powódki, pismo z dnia 15 marca 2010 r. – k. 43 teczki B akt osobowych powódki, pismo z dnia 29 marca 2010 r. i z dnia 8 kwietnia 2010 r. – k. 45 teczki B akt osobowych powódki, pismo z dnia 26 kwietnia 2010 r. – k. 46 teczki B akt osobowych powódki, pismo z dnia 14 maja 2010 r. – k. 50 teczki B akt osobowych powódki, pismo Z. (...) z dnia 17 maja 2010 r. – k. 51 teczki B akt osobowych powódki, pismo z dnia 20 maja 2010 r. – k. 52 teczki B akt osobowych powódki, notatka służbowa z dni 20 maja 2010 r. – teczka B akt osobowych powódki, dokumentacja zgromadzona w aktach osobowych powódki obrazująca jego pracę, niepełnie wypełniony tygodniowy plan stałych zajęć, fragmenty dziennika zajęć pedagoga szkolnego, notatka służbowa z dnia 25 maja 2010 r. i z dnia 27 maja 2010 r. – teczka B akt osobowych powódki, pismo z dnia 2 czerwca 2010 r. –teczka B akt osobowych powódki, sprzeciw z dnia 22 stycznia 2009 r. – k. 78, pismo Zarządu Oddziału Związku (...) w L. z dnia 10 czerwca 2010 r. – k. 80 – 81, pismo z dnia 27 kwietnia 2011 r. – k. 82)

W dniu 2 czerwca 2010 r. powódka E. P. otrzymała negatywną ocenę dorobku zawodowego wystawioną przez ówczesnego dyrektora Z. (...) w L., która była konsekwencją nie zrealizowania przez powódkę zadań zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego. Powyższa decyzja została podtrzymana przez Ministerstwo Środowiska Departament (...) w dniu 26 lipca 2010 r., które stwierdziło, iż zakres kształcenia powódki i doskonalenia zawodowego nie znalazł odzwierciedlenia w efektywności jej działań jako pedagoga w pracy z młodzieżą w szkole. Brak było też jej efektywnej współpracy z radą pedagogiczną, dyrekcją szkoły oraz rodzicami i uczniami Wystąpiły również problemy z prawidłowym gromadzeniem w indywidualnej teczce dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną dokumentacji badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga szkolnego i innych specjalistów oraz udostępnieniem tych teczek dyrekcji. Powódka E. P. zwróciła się do pozwanego w dniu 14 września 2010 r. z prośbą o dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy celem dokonania jej ponownej oceny dorobku zawodowego. W dniu 20 września 2010 r. pracodawca nie wyraził zgody na odbycie przez nią dodatkowego stażu pracy, gdyż nie przedłożyła planu rozwoju zawodowego na ewentualne dodatkowe 9 miesięcy stażu zawodowego.

(dowód: ocena dorobku zawodowego z dnia 2 czerwca 2010 r. – k. 54 teczki B akt osobowych powódki, pismo Ministerstwa Środowiska Departamentu (...) z dnia 26 lipca 2010 r. – teczka B akt osobowych powódki, pismo z dnia 14 września 2010 r. – k. 57 teczki B akt osobowych powódki, teczka z dokumentacją zgromadzoną przez powódkę na awans na nauczyciela dyplomowanego – k. 265)

W dniu 20 sierpnia 2010 r. wystawiona została opinia przez P. Centrum Edukacji Nauczycieli w R. dotycząca dokumentacji prowadzonej przez powódkę jako pedagoga szkolnego, która stwierdziła, iż dokumentacja ta zawiera zarówno błędy merytoryczne, jak i metodyczne. W zapisach często brakuje spójności, ciągłości działań, logicznego uporządkowania podejmowanych form pracy, co niewątpliwie rzutuje na jakość pracy i kompetencje pedagoga z kilkunastoletnim stażem pracy, w szczególność zwrócono uwagę, iż w oparciu o zgromadzoną dokumentację wątpliwą jest współpraca pedagoga z wychowawcami klas w zakresie opracowania tematyki godzin wychowawczych, z zapisów w dzienniku wynika, że indywidualna praca z uczniem ograniczyła się do rozmowy wychowawczej i rozmowy motywacyjnej, natomiast nie ma odnotowanych takich form pracy jak: rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia, analiza przyczyn negatywnego zachowania, niepowodzeń szkolnych, zapisy w dzienniku są zgodne z podanym wzorem, ale nie zawsze odzwierciedlają istotę pracy pedagog, wpisy w tygodniowym planie zajęć: „porada pedagoga” nie dają informacji, jaki zakres działań w poszczególnych dniach zaplanował pedagog, większość z podstawowych zadań do realizacji w I i II semestrze, zapisane w dzienniku pedagoga to formy realizacji, a nie zadania, z dokumentów prowadzonych przez pedagoga szkolnego nadto wynika, iż kieruje on uczniów na badania diagnostyczne do poradni psychologiczno – pedagogicznej, do czego uprawnieni są, zgodnie z przepisami, tylko rodzice. W sprawozdaniu pracy pedagoga szkolnego zostały przedstawione wyniki ankiety diagnozującej dotyczące problemów oraz zagrożeń cywilizacyjnych wśród uczniów. Nie pokazują one jednak skali zjawiska w poszczególnych klasach, co jest niezbędne do zaplanowania działań profilaktycznych lub naprawczych. Sformułowania zawarte w planie pracy są często niejasne, zbyt ogólnikowe, brak jasnego określenia w jakiej grupie uczniów będą realizowane takie, a nie inne zadania. Formy realizacji zawarte w planie pracy nie zawsze są spójne z zaplanowanym zadaniem.

(dowód: opinia (...) w R. z dnia 20 sierpnia 2010 r. – k. 60 teczki B akt osobowych powódki)

W dniu 29 marca 2010 r. odbył się w Zespole (...) w L. spektakl profilaktyczny dla młodzieży pt.: „Dwa scenariusze”, który ze strony pozwanego zorganizowała powódka E. P.. Została wówczas ustalona kwota 530 zł za organizację spektaklu, która winna być uregulowaną do dnia 12 kwietnia 2010 r. Do dnia 1 lutego 2011 r. nie została uregulowana całość tej kwoty o czym został pisemnie poinformowany dyrektor Zespołu (...) w L..

W dniu 25 lutego 2011 r. pozwany pisemnie poinformował powódkę, iż przekroczyła swoje uprawnienia podczas organizowania powyższej imprezy dla młodzieży, gdyż nie poinformowała o niej pracodawcy i nie uzyskała zgody na jej odbycie się w budynku Szkoły, działaniem tym naraziła dobre imię szkoły jako placówki zawsze wiarygodnej i wypłacalnej finansowo, arogancko załatwiła powyższą sprawę, gdyż nie dostarczyła otrzymanej faktury, nieterminowo wpłacona została część tej kwoty, a unikana była zapłata pozostałej jej części.

W roku szkolnym 2012/2013 powódka nie wykazała inicjatywy w organizowaniu tego typu profilaktyki. Wówczas zaprezentowany został młodzieży jeden spektakl zamówiony przez dyrektora szkoły.

Działania powódki E. P. związane z aktualnymi problemami wychowawczymi podejmowane były na polecenie dyrektora szkoły. Działania powódki wychowawczo – profilaktyczne wynikające z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły sporadycznie podejmowane przez powódkę w większości były inicjatywą osób zainteresowanych z zewnątrz. Grono pedagogiczne niejednokrotnie starało się rozwiązywać problemy wychowawcze z uczniami samodzielnie bez angażowania w to pedagoga szkolnego w osobie powódki. Powódka szeregu problemów wychowawczych z uczniami nie zgłaszała dyrekcji szkoły.

(dowód: pismo z dnia 1 lutego 2011 r. – teczka B akt osobowych powódki, notatka służbowa z dnia 15 lutego 2011 r. pismo z dnia 25 lutego 2011 r. – teczka B akt osobowych powódki, pismo pozwanego z dnia 12 sierpnia 2013 r. – k. 30, zeznania świadka L. D. (1) – k. 304, zeznania świadka N. Z. – k. 348, J. S. (2) – k. 349, J. G. – k. 351, M. G. – k. 352 J. L. – k. 270 – 271, B. S. – k. 273 - 274)

W dniu 19 kwietnia 2011 r. powódka nie uczestniczyła w posiedzeniu rady pedagogicznej, o którym to terminie była powiadomiona na poprzedniej radzie pedagogicznej nie zgłaszając i usprawiedliwiając tego faktu pracodawcy. Podczas jej trwania przebywała w internacie Z. (...), nie zwróciła się do kierownika internatu o pozostanie w nim w tym czasie oraz nie miała jego zgody na nieobecność na konferencji. Powódka otrzymała wówczas pisemne ostrzeżenie z dnia 26 kwietnia 2011 r., iż w przypadku kolejnych naruszeń regulaminu pracy zostaną zastosowane wobec niej kary dyscyplinarne.

( dowód: pismo z dnia 21 kwietnia 2011 r. kierownika internatu Z. (...) w L., pismo z dnia 20 kwietnia 2011 r. powódki E. P., pismo z dnia 20 kwietnia 2011 r. dyrektora B. S. – teczka B akt osobowych powódki, pismo z dnia 26 kwietnia 2011 r. – teczka B akt osobowych powódki)

W dniu 6 maja 2011 r. powódka E. P. bez usprawiedliwienia stawiła się w pracy dopiero około 10 : 40 mimo, iż zgodnie z harmonogramem miała pracować w godzinach od 9 : 00 do 13 : 00. Pozwany uznał ten okres za nieobecność nieusprawiedliwioną. Po stawieniu się do pracy w ten dzień zachowanie powódka wskazywało na to, iż znajduje się w stanie nietrzeźwości. Powódka zachowywała się wówczas wobec dyrektora B. S. oraz wicedyrektora J. S. (1) agresywnie. Zarzuciła im „czepianie się jej” w okresie ostatnich dwóch lat we wszystkich sprawach. Oskarżyła dyrektora, iż jest przyczyną jej kłopotów rodzinnych, że zrujnował jej życie używała obraźliwych słów wobec wicedyrektora. Z uwagi na zachowanie powódki wezwana została Policja. Podczas oczekiwania na przyjazd funkcjonariusz Policji, celem udokumentowania stanu nietrzeźwości, opuściła ona bez usprawiedliwienia pracę i tego dnia w pracy już się nie stawiła. W związku z powyższym bez usprawiedliwienia była w pracy w okresie od godziny 11 : 51 do 13 : 00. Ta sytuacja była przyczyna nałożenia na powódkę w dniu 16 maja 2011 r. kary porządkowej nagany. Odrzucony został również jej sprzeciw od nałożonej na nią wówczas kary nagany.

(dowód: oświadczenie o nałożeniu kary porządkowej nagany z dnia 16 maja 2011 r., notatki służbowa z dnia 6 maja 2011 r., wyjaśnienia powódki złożone w piśmie z dnia 23 maja 2011 r., pismo z dnia 24 maja 2011 r. – k. 67 teczki B akt osobowych powódki, oświadczenie o odrzuceniu sprzeciwu z dnia 1 czerwca 2011 r. – k. 68 teczki B akt osobowych powódki, zeznania świadka B. S. – k. 273 - 274)

W dniu 21 października 2011 r. uczniowie klasy III b uczestniczyli w zajęciach socjoterapeutycznych prowadzonych przez M. P. w szkolnym gabinecie pedagoga E. P. w obecności nauczyciela M. W. (1). Spotkanie to odbyło się bez wiedzy i zgody dyrekcji szkoły.

(dowód: pismo z dnia 21 października 2011 r. – k. 189, notatka wychowawcy klasy III b z dnia 3 listopada 2011 r. – k. 190)

W grudniu 2012 r. powódka E. P. na polecenie wicedyrektora szkoły opracowała zalecenia dla nauczycieli w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do pracy z uczniami posiadającymi opnie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, zaś pod koniec lutego 2013 r. pozostawiła je – nie informując nauczycieli – w pokoju nauczycielskim, do którego mają dostęp także inne osoby prócz nauczycieli.

W dniu 7 grudnia 2012 r. powódka E. P. bez wiedzy dyrekcji szkoły wezwała do szkoły Policję z powodu opuszczenia internatu przez uczennicę, która zabrała ze sobą dużą ilość leków, której rozpoczęły się poszukiwania i o których wyniku powódka nie poinformowała dyrekcji, chociaż to ona pierwsza miała wiedzę o finale całej tej sprawy.

(dowód: pismo pozwanego z dnia 12 sierpnia 2013 r. – k. 2. J. L. – k. 270 – 271, B. S. – k. 273 - 274)

W dniu 17 grudnia 2012 r. powódka nie zgłosiła pracodawcy od razu, iż w ten dzień nie będzie jej w pracy i potrzebuje skorzystać z jednego dnia urlopu bezpłatnego. Dyrektor szkoły, gdy powziął o tym fakcie wiadomość, zgodził się ma odpracowanie przez nią tych godzin nieobecności w pracy poprzez wydłużenie jej czasu pracy w kolejnych dniach tygodnia.

W dniu 22 lutego 2013 r. została przeprowadzona kontrola dziennika zajęć pedagoga szkolnego prowadzonego przez powódkę i stwierdzone zostało, iż powódka nie realizuje zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, uwzględniając ich potrzeby i zainteresowania. Niektóre zajęcia nieprawidłowo odbyły się w formie konsultacji dla wychowawców internatu w dniach: 6 września 2011 r., 20 września 2011 r., 27 września 2011 r., 6 grudnia 2011 r., 12 stycznia 2012 r., 7 lutego 2012 r. W opinii dotyczącej pracy pedagoga za okres I semestru 2012/2013 z dnia 24 lutego 2013 r. stwierdzone zostało, iż powódka m. in. nieprawidłowo dokumentuje czas swojej pracy dokonując niejednokrotnie lakonicznych wpisów w dzienniku pracy pedagoga, nie współpracuje z dyrekcją szkoły w zakresie informowania o sytuacji wychowawczej w szkole i podejmowanych działaniach, indywidualna praca z uczniami ograniczona została wyłącznie o rozmów motywacyjnych lub wychowawczych, nie realizowane są zadania zaplanowane w planie pracy pedagog, nie jest prowadzona pedagogizacja rodziców poprzez prowadzenie pogadanek i prelekcji na spotkaniach ogólnych z rodzicami, na początku roku szkolnego wystąpił brak rzetelnego rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także sytuacji rodzinnej uczniów klas pierwszych. Wszystko to potwierdziła opinia z dnia 2 lipca 2012 r. dotycząca pracy powódki w roku szkolnym 2011/2012.

(dowód: opinia z dnia 22 lutego 2013 r. – k. 166, potwierdzenie odbioru części dokumentacji z 8 lutego 2013 r. – k. 167, opinia dotycząca pracy pedagoga szkolnego E. P. za okres I semestru 2012/2013 z dnia 24 lutego 2013 r. – k. 168, opinia z dnia 2 lipca 2012 r. – k. 169, pismo z dnia 15 października 2012 r. – k. 173, zapisy pracy pedagoga szkolnego czynione przez powódkę w dzienniku pedagoga z okresu od listopada 2012 r. do stycznia 2013 r. – k. 229 – 236, J. L. – k. 270 – 271)

W dniu 10 października 2012 r. doszło do incydentu na terenie internatu szkoły pomiędzy powódką E. P. a nauczycielką A. J. w obecności G. P. i P. G., podczas którego powódka zarzuciła A. J., iż składa na nią „donosy”, że „kopie pod nią dołki”, „żeby nie wchodzić jej w drogę”, że „ją załatwi”.

(dowód: notatka z incydentu w dniu 10 października 20112 r. – k. 172, notatka służbowa z dnia 11 października 2012 r. – k. 171, zeznania świadka A. J. – k. 30, J. L. – k. 270 – 271)

W dniu 4 marca 2013 r. powódka E. P. nie stawiła się do pracy informując sekretariat Szkoły w godzinach popołudniowych, iż skorzysta z jednego dnia urlopu bezpłatnego. Zgodę na taki urlop powinien wcześniej wyrazić dyrektor szkoły. Na następny dzień powódka nie udała się do dyrektora szkoły, by usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy, dlatego w godzinach popołudniowych została poproszona do siebie przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły poinformowała powódkę o zasadach udzielania urlopu bezpłatnego pracownikom obowiązującym w pozwanej szkole i poinformowała ją iż obciąża ją finansowo za ten dzień uznając go jako dzień nieobecności nieusprawiedliwionej.

Powódka E. P. sporadycznie zwracała się do dyrekcji szkoły w latach 2009 – 2013 z wnioskiem o objęcie uczniów dożywianiem w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, natomiast formalności związane z pomocą materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej zajmowała się pracownica księgowości, prowadząca taką ewidencję uczniów objętych całkowitym lub częściowym finansowaniem odpłatności za wyżywienie w internacie przez GOPS i MOPS.

(dowód: pismo pozwanego z dnia 12 sierpnia 2013 r. – k. 29)

W dniu 4 marca 2013 r. powódka była nieobecna w pracy, mimo nie złożenia przez nią wniosku o udzielnie jej urlopu bezpłatnego. Pracodawca uznał ten dzień jako nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy W tym samym dniu zobowiązał ją do pisemnego potwierdzania swojej obecności w pracy poprzez podpisywanie listy obecności w sekretariacie szkoły.

(pisma z dnia 6 marca 2013 r. – k. 83 i 84 teczki B akt osobowych powódki)

W dniu 19 kwietnia 2013 r. powódka E. P. nie zastosowała się do pouczenia służbowego zgłoszenia się do sekretariatu szkoły celem odebrania pisma kierowanego do niej przez wicedyrektora. Tłumaczyła to tym, iż wykonała polecenie zostawiając w pokoju nauczycielskim wykonane zestawienie. Tym działaniem naruszyła przepisy ustawy o ochronie danych osobowych o czym została pouczona przez pozwanego w dniu 22 kwietnia 2013 r.

(dowód: notatka służbowa z dnia 22 kwietnia 2013 r. – k. 158)

Podczas posiedzeń rady pedagogicznej Z. (...) w L. w dniach 16 grudnia 2010 r., 27 stycznia 2012 r., 8 listopada 2012 r. i 1 lipca 2013 r. dyrekcja szkoły zobowiązywała powódkę do kontaktowania się w sprawach wychowawczych z nauczycielami wnosząc o jej współpracę z nimi jak i wychowawcami internatu, jak również udostępniania dyrekcji dokumentacji dotyczącej problemów wychowawczych, materialnych i rodzinnych uczniów. Na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 27 stycznia 2012 r. powódka poproszona o wypowiedzenie się na temat nowego środka odurzającego, który pojawił się w szkołach nie stwierdziła nic, trzasnęła drzwiami i opuściła posiedzenie rady pedagogicznej.

(dowód: protokół rady pedagogicznej z dnia 16 grudnia 2010 r. , z dnia 27 stycznia 2012 r., z dnia 8 listopada 2012 r. i z dnia 1 lipca 2013 r. – k. 218 – 228, zeznania świadka L. D. (1) – k. 303 – 304, zeznania świadka A. J. – k. 306, J. S. (2) – k. 349, M. G. – k. 352, J. L. – k. 271, B. S. – k. 273- 274)

Powódka E. P. podejmowała działania wychowawczo - profilaktyczne wynikające z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły: organizowała pogadanki dla uczniów z psychologiem na temat prawnej ochrony dóbr osobistych człowieka w tym nietykalności cielesnej w kontekście zwyczajów szkolnych, uczniowie uczestniczyli w spektaklach profilaktycznych m.in. przygotowanych przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury w Krakowie. Uczniowie klas I – III wzięli udział w spotkaniach z dyrektorem ośrodka (...) w L., na którym omawiane były zagadnienia przemocy, uczniowie uczestniczyli w projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie (...) oraz Ośrodek (...) w L., organizowała zajęcia wychowawcze z psychologiem na temat prawidłowej komunikacji oraz pedagogiem z poradni na temat przemocy rówieśniczej, mobbingu społecznego. Psycholog z ZOZ w L. przeprowadził cykl zajęć z uczniami z zakresu metod walki ze stresem i technik relaksacyjnych. Powódka organizowała działania z zakresu edukacji zawodowej – szkolenia nt. „Poznanie siebie jako czynnik trafnego wyboru zawodu”, „Edukacja a rynek pracy”. Organizowała spotkania z przedstawicielami Policji na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz środków uzależniających, w tym środków o działaniu psychoaktywnym - dopalaczy. Prowadziła zajęcia z uczniami dotyczące zagadnień związanych z zażywaniem środków odurzających.

(dowód: zeznania powódki – k 435 – 439, pismo powódki z dnia 18 lipca 2013 r. – k. 9, 10)

Powódka E. P. mimo obowiązku noszenia munduru przez nauczycieli Zespołu (...)w L. do tego obowiązku się nie stosowała. Jej strój był natomiast niechlujny, co spotykało się z złośliwymi komentarzami ze strony uczniów.

(dowód: zeznania świadka L. D. (1) – k. 303, B. W. – k. 305, A. J. – k. 306, A. K. – k. 307, N. Z. – k. 348, J. S. (2) – k. 349, J. G.- k. 351, M. G. – k. 352 J. L. – k. 270 – 271, B. S. – k. 273 - 274)

W dniu 3 lipca 2013 r. powódka E. P. otrzymała negatywną ocenę jej pracy wystawioną przez obecnego dyrektora szkoły J. S. (1). W uzasadnieniu do tej opinii pracodawca wskazał, iż praca powódki jako pedagoga szkolnego cechuje się minimalną poprawnością. Występuje jej brak współpracy z dyrekcją szkoły w zakresie informowania o sytuacji wychowawczej w szkole i podejmowanych działaniach. Polecenia i zlecone zdania są wykonywane opieszale i nieterminowo. Wymaganą dokumentację dotyczącą prowadzenia indywidualnych terapii zaczęła prowadzić dopiero w maju 2013 r. Współpraca z wychowawcami klas dotycząca wspierania działań wychowawczych istnieje w ograniczonym zakresie, a indywidulana praca z uczniami została ograniczona wyłącznie do rozmów motywacyjnych lub wychowawczych. Nie realizowane są wszystkie zadania zaplanowane w planie pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2012/2013. Nie rozpoznawane są i brak jest wsparcia potrzeb uczniów szczególnie uzdolnionych. Pedagog nie prowadzi pedagogizacji rodziców poprzez prowadzenie pogadanek i prelekcji na spotkaniach ogólnych z rodzicami. Na początku roku szkolnego wystąpił brak rzetelnego rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także sytuacji rodzinnej uczniów klas I – ych. W opinii tej zwrócono również uwagę na to, iż powódka jako pedagog szkolny nie dokonuje analizy podejmowanych działań i tym samym nie eliminuje zagrożeń oraz nie wzmacnia właściwych zachowań uczniów. Jej praca jako pedagoga cechuje się nieprawidłowością dokumentowania czasu pracy oraz lakonicznymi wpisami w dzienniku. Powódka nie przedłożyła na koniec roku szkolnego 2011/2012 prowadzonej przez siebie wymaganej dokumentacji – dziennika zajęć pozalekcyjnych pomimo pisemnych jej ponagleń. Zdaniem pozwanego, powódka nie wykazuje się inicjatywą w zakresie wprowadzania innowacji pedagogicznych i wychowawczych oraz organizowania przedsięwzięć na rzecz swojej szkoły. Nie bierze udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku szkoły. Posiada ograniczony kontakt z młodzieżą i nie otwiera się na jej problemy. Godziny swojej pracy spędza zazwyczaj za zamkniętymi drzwiami. Nie dba o zapewnienie atmosfery zrozumienia i życzliwości w relacjach między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Podejmowana współpraca z instytucjami nie jest konsultowana z dyrektorem szkoły. Powódce, co podkreślił dyrektor w swojej ocenie, zdarza się nie przestrzegać dyscypliny pracy (nieobecność w pracy, na zebraniach rady pedagogicznej) Podczas dyżurów w internacie słabo współpracuje z wychowawcami. Nie monitoruje zdań wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki szkolnej. Nie przestrzega zaleceń związanych z ochroną danych osobowych (dane uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej zostały pozostawione w miejscu ogólnodostępnym). Odmawia udostępnienia do wglądu lub kontroli dokumentacji pracy pedagoga. Młodzież nie chce korzystać z pomocy pedagoga ponieważ nie uważa powódki za osobę kompetentną.

Od powyższej negatywnej oceny pracy zawodowej powódka E. P. w dniu 18 lipca 2013 r. złożyła odwołanie uznając tą ocenę za listę wytknięć i niesłusznych zarzutów. Nadto uznała ocenę za nieobiektywną, nacechowaną niechęcią wobec niej jako pracownika i osoby. Stwierdziła, iż informuje dyrektora szkoły o występujących poważnych problemach wychowawczych, natomiast trudności związane z niepowodzeniami, adaptacją czy absencją uczniów rozwiązuje w porozumieniu z rodzicami oraz wychowawcami. Uznała, iż jej relacje z uczniami oraz rodzicami cechują się pełną poprawnością i nie można mieć do nich żadnych zastrzeżeń. Uznała również, iż jej praca z nauczycielami również przebiegała prawidłowo. Prowadzi pedagogizację rodziców. Współpracuje z wychowawcami internatu. Rozpoznaje potrzeby rozwojowe oraz edukacyjne uczniów, jak i ich sytuację rodzinną. Stwierdziła natomiast, iż wątpliwym jest, czy niezbędną rzeczą jest prowadzenie teczek uczniów, z którymi pracuje pedagog szkolny, kiedy można w inny sposób również dokumentować swoją pracę wychowawczą z uczniami. Wpisy czynione przez nią w dzienniku są pełne, gdyż zawierają wszystkie niezbędne informacje. Podkreśliła, iż tworzy pozytywny wizerunek szkoły m.in. poprzez wielokrotne udziały w promocjach szkoły na spotkaniach wyjazdowych. Za pomówienie uznała stwierdzenie, iż nie otwiera się na problemy uczniów i nie dba o zapewnienie atmosfery życzliwości w relacjach między uczniami, rodzicami i nauczycielami. Jej nieobecność w pracy była pojedynczym przypadkiem, tak jak i nieobecność na posiedzeniu rady pedagogicznej. Uczestniczy systematycznie w różnych formach doskonalenia zawodowego. Przez cały okres jej pracy udzieliła wielu efektywnych porad uczniom, rodzicom oraz chętnym nauczycielom. Podejmowała działania wychowawczo – profilaktyczne wynikające z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. Współpracowała z wychowawcami klas w sprawach organizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. Wskazała na negatywny stosunek dyrektora szkoły do jej osoby, widoczną niechęć i brak akceptacji do większości działań jakie podejmuje.

Pismem z dnia 12 sierpnia 2013 r. skierowanym do Ministerstwa Środowiska pozwany odniósł się do treści odwołania powódki od negatywnej oceny jej dorobku zawodowego. Pracodawca wskazał, iż wydana przez niego ocena jest oceną obiektywną i nie posiada znamion niechęci oraz uprzedzeń. Podkreślił, iż nigdy nie był informowany przez powódkę o istniejących problemach wychowawczych, zagrożeniach sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów szkoły, jak również brak było podejmowania przez nią działań motywujących niepowodzenia uczniów w nauce, brak zaangażowania w przygotowaniu różnych imprez i uroczystości i w działania na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku szkoły. Pozwany podkreślił nie przekazywanie przez powódkę dyrekcji, ani nauczycielom wniosków wynikających z przeprowadzonych ankiet, nie zgłaszanie i nie podejmowanie inicjatyw, które miałyby na celu zdiagnozowanie środowiska uczniowskiego celem określenia skali występujących problemów, nieopracowywania programów naprawczych, nie prowadzenia gazetek o tematyce profilaktycznej.

W dniu 24 września 2013 r. Minister Środowiska reprezentowany przez zespół oceniający w osobach: B. G. jako przewodniczącego, będącego przedstawicielem Ministra Środowiska, L. D. (1) jako przedstawiciel rady pedagogicznej, B. W. jako przedstawiciela rady rodziców, K. K. jako pedagoga szkolnego, A. B. jako przedstawiciela organizacji związkowej po przesłuchani powódki i dyrektora szkoły J. S. (1) podtrzymał negatywną ocenę pracy powódki. Po przesłuchaniu powódki członkowie komisji utwierdzili się w przekonaniu co do słuszności i zasadności wystawionej przez dyrektora szkoły negatywnej oceny jej pracy.

(dowód: karta oceny pracy z dnia 3 lipca 2013 r. – teczka B akt osobowych powódki, odwołanie z dnia 18 lipca 2013 r. – k. 7, pismo z dnia 24 września 2013 r. – k. 6, pismo powódki z dnia 18 maja 2012 r. skierowane do dyrekcji Z. (...) w L. – k. 84, pismo powódki z dnia 21 maja 2012 r. do dyrekcji Z. (...) w L. – k. 85, pisma z dnia 11 czerwca 2012 r., z dnia 16 października 2012 r., z dnia 13 listopada 2012 r., z dnia 25 lutego 2013 r. powódki do dyrekcji Z. (...) w L. informujące o trudnościach materialnych w rodzinach uczniów uczęszczających do Z. (...) w L. oraz trudnościach w nauce uczniów Z. (...) w L. – k. 86 – 89, pisma z dnia 24 września 2013 r., 26 października 2011 r., 2 stycznia 2012 r., 6 grudnia 2012 r., 16 października 2012 r., 11 października 2012 r., 26 września 2013 r. powódki do dyrekcji Z. (...) w L. informujące o trudnościach materialnych w rodzinach uczniów uczęszczających do Z. (...) w L. oraz trudnościach w nauce uczniów Z. (...) w L., objęciu dożywianiem, zwolnieniem z opłat za internat – k. 127 137, sprawozdanie z działalności pedagoga szkolnego za I semestr roku szkolnego 2012/2013 – k. 102 – 106, sprawozdanie z działalności pedagoga szkolnego za I semestr roku szkolnego 2011/2012 – k. 106 – 107, sprawozdanie z działalności pedagoga szkolnego za I semestr roku szkolnego 2010/2011 – k. 108 – 111, sprawozdanie z pracy wychowawczej w internacie w roku szkolnym 2011/2012 – k. 112 – 117, ankieta dla rodziców - wyniki z 28 maja 2012 r. – k. 118 – 120, informacja o działaniach prowadzonych w zakresie wychowania młodzieży w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2011 r. z dnia 21 maja 2012 r. udzielona przez powódkę – k. 124, pismo dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 10 lutego 2010 r. – k. 123, pismo dyrekcji Z. (...) w L. z dnia 17 marca 2010 r. – k. 121, pismo powódki z dnia 17 marca 2010 r. informujące o działaniach szkoły w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi wśród młodzieży w roku 2009 – k. 122, arkusze obserwacyjne uczniów obrazujące pracę powódki jako pedagoga szkolnego – k. 125, pismo z dnia 1 sierpnia 2013 r. do naczelnika wydziału departamentu leśnictwa i ochrony przyrody Ministerstwa Środowiska – k. 152 – 153, notatka służbowa z dnia 3 lipca 2013 r. – k. 154, 155, pismo z dnia 15 maja 2013 r. – k. 159, opinia dotycząca działalności pracownika szkoły – mgr E. P. z dnia 21 maja 2013 r. – k. 160, opinia na temat pracy z młodzieżą nauczycieli wychowawców oraz pedagoga szkolnego – k. 161 – 162, pismo z dnia 8 lipca 2013 r. – k. 163, akta postępowania przeprowadzonego z powodu odwołania E. P. – k. 262, zeznania świadków: B. G. – k. 412, L. D. (1) - k. 303 - 304, B. W. – k. 304 - 305 , K. K. – k. 325 - 326, A. B. – k. 250 – 251, J. S. (2) – k. 349, J. L. – k. 270 – 271, B. S. – k. 273 - 274)

W dniu 30 września 2013 r. pozwany Zespół (...)w L. z dniem 31 grudnia 2013 r. wręczył powódce E. P. oświadczenie woli o rozwiązaniu z nią stosunku pracy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 Kary nauczyciela w związku z art. 6a Karty nauczyciela w wyniku uzyskania przez nią negatywnej oceny dokonanej w trybie i na zasadach powołanego art. 6a Karty nauczyciela. W piśmie tym omyłkowo pozwany powołał jako podstawę swojej decyzji art. 23 ust. 5 zamiast art. 23 ust. 1 pkt. 5 Karty nauczyciela oraz datę ustania stosunku pracy - 1 października 2013 r. Jeszcze tego samego dnia sprostował ten błąd pismem stwierdzając, iż stosunek pracy powódki rozwiąże się z dniem 31 grudnia 2013 r. po upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia do czego został uprawniony treścią art. 49 k.p. Powyższe pismo zostało odebrane przez powódkę w dniu 3 października 2013 r. Oba pisma były konsekwencją wniesienia przez nią dwóch oddzielnych pozwów. Powyższa decyzja pracodawcy nie została poprzedzona konsultacją zamiaru jej podjęcia z reprezentującym powódkę zakładowym związkiem zawodowym (...), którego jest członkiem.

(dowód: rozwiązanie umowy o pracę z dnia 30 września 2013 r. – k. 92 teczki B akt osobowych powódki, pismo z dnia 30 września 2013 r. – sprostowanie treści rozwiązania stosunku pracy doręczonego w dniu 30 września 2013 r. – k. 93 teczki B akt osobowych powódki, wyjaśnienia zawarte przez pozwanego w odpowiedzi na pozew)

Powódka obecnie nigdzie nie pracuje. Mieszka z matką. Na jej utrzymaniu jest 20 – letni syn, który studiuje w K..

Powódka E. P. leczy się psychiatrycznie od 2010 r. W sytuacjach trudnych emocjonalnie radzi sobie za pomocą nadużywania alkoholu i leków. W ostatnich trzech latach pracy w Zespole (...) w L. czuła w pracy „nagonkę” ma jej osobę. Zaczął pogarszać się w związku z tym jej stan psychiczny, rozpoczęła szukanie pomocy u lekarzy, na terapiach psychologicznych. Zdaniem powódki zastosowany, wobec niej mobbing przez pozwanego stał się powodem jej problemów psychicznych. Zespół biegłych psychiatry R. R. i psychologa M. W. (2) stwierdził, iż powódka nie jest osobą chorą psychicznie. Nie ujawnia i nie ujawniała zaburzeń psychicznych o charakterze endogennym. Wyniki badania psychiatryczno – psychologicznego pozwalają na stwierdzenie występowania u powódki cech osobowości nieprawidłowej z okresową skłonnością do ich manifestacji w sytuacjach przeciążenia psychicznego, trudnych do przezwyciężenia, reagowania stanami depresyjnymi, nasilania oraz stosowania mechanizmów obronnych w postaci nadużywania alkoholu i leków, wzmożenia zachowań o charakterze nie przystosowawczym. Zaburzenia osobowości to stan, który powstaje w procesie kształtowania się struktury osobowości w wyniku jego zakłóceń, głównie w przypadku powódki w zakresie przystosowania społecznego. W tym kontekście jak stwierdzili biegli, trudności na jakie napotkała powódka w relacjach społecznych w Zespole (...) w L., w której była zatrudniona, a które w konsekwencji doprowadziły do jej zwolnienia z pracy, nie stanowiły przyczyny wystąpienia u niej choroby psychicznej pod postacią depresji, lecz spowodowały zaostrzenie objawów nieprawidłowej osobowości. Stan ten, zdaniem biegłych, mógł wpłynąć na jakość wykonywanej przez powódkę pracy i w konsekwencji doprowadzić do uzyskania jej negatywnej oceny z uwagi na subiektywnie odczuwane systematyczne pogarszanie się samopoczucia w miarę nasilania się trudności w relacjach z dyrekcją, które zdaniem powódki, były niesprawiedliwe i nieadekwatne w stosunku do poziomu wykonywanych przez nią obowiązków zawodowych.

(dowód: opinia sądowo – psychiatryczna z dnia 3 października 2016 r. – k. 508 – 512, dokumentacja leczenia powódki w poradni zdrowia psychicznego, w poradni zdrowia psychicznego w gabinecie psychologa, gabinecie prywatnym psychiatry J. P. – k. 457 – 467)

Dokonane w niniejszej sprawie ustalenia faktyczne Sąd oparł o wskazany wyżej materiał dowodowy, uznając go za wystarczający do poczynienia stosownych ustaleń i rozstrzygnięcia na tej podstawie przedmiotowej sprawy.

Sąd dał wiarę dokumentom zebranym w aktach osobowych powódki i pozostałym przedłożonym przez strony dokumentom obrazującym pracę powódki jako pedagoga szkolnego, albowiem dokumenty te nie budzą wątpliwości co do ich formy i treści, znalazły potwierdzenie w zeznaniach przesłuchanych w sprawie osób i nie zostały skutecznie zakwestionowane przez pozwanego.

Sąd uwzględnił w całości sporządzoną w przedmiotowej sprawie opinię zespołu biegłych z zakresu psychiatrii w osobie R. R. i psychologii w osobie M. W. (2) jako rzetelną, sporządzoną przez osoby posiadające stosowną wiedzę teoretyczną i doświadczenie zawodowe, mającą oparcie w przedłożonej dokumentacji lekarskiej oraz pozostałym zgromadzonym materialne dowodowym, w obowiązujących przepisach prawa, a także wynikach badania powódki.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadków B. S., J. L., L. D. (1), A. B., B. W., A. J., A. K., K. K., J. G., M. G., J. S. (2), N. Z. i B. G., którzy część jako pracownicy pozwanej szkoły mieli kontakt z pracą powódki, jej współpracą z dyrekcją, nauczycielami, wychowawcami internatu, a także uczniami i ich rodzicami, którzy widzieli w jaki sposób podchodzi do obowiązków pracowniczych, jak się z nich wywiązuje, czy prowadzi właściwą dokumentację swojej pracy, część zaś jako członkowie komisji odwoławczej zapoznali się z dokumentacją wskazującą na wykonywanie przez powódkę obowiązków pracowniczych, mieli możliwość przesłuchać ją i dyrektora szkoły oraz wyrobić sobie własny pogląd na całość problemu. Zeznania tych świadków stanowią kompletną całość, uzupełniają się wzajemnie i korelują ze sobą. Stanowią wraz z zgromadzonymi dowodami z dokumentów kompletną całość dającą podstawę do oceny podjętej przez pozwanego wobec powódki decyzji. Sąd oparł na nich swoje ustalenia faktyczne.

Sąd nie dał wiary zeznaniom świadka R. B., gdyż choć usprawiedliwiające w wielu stwierdzeniach zachowanie powódki jako pedagoga szkolnego zarzucając pracodawcy stosownie wobec jej osoby mobbingu nie znalazły potwierdzenia w pozostałym materiale dowodowym zgromadzonym przez Sąd, i zdaniem sądu, nie polegają na prawdzie, zostały złożone natomiast na użytek niniejszego procesu.

Zeznaniom powódki E. P., Sąd dał wiarę w tej części, w której wypowiada się o problemach zdrowotnych, które pojawiły się u niej podczas zatrudnienia u pozwanego natomiast w pozostałym zakresie uznał je za polemikę z zgromadzonymi w aktach dowodami, której celem jest wyciągnięcie dla siebie korzystnych skutków prawnych. Zeznania pozwanego, uznał natomiast jako uzupełnienie już zgromadzonego materiału dowodowego, z którym tworzą one spójną całość.

Sąd zważył, co następuje:

Przeprowadzone w sprawie postępowanie dowodowe w pełni potwierdziło niezasadność powództwa E. P..

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 5 Karty Nauczyciela „Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu: w razie uzyskania negatywnej oceny pracy dokonanej w trybie i na zasadach określonych w art. 6a Karty nauczyciela. Zgodnie natomiast z art. 6a Karty nauczyciela „Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9 c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek 1) nauczyciela, 2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 3) organu prowadzącego, 4) rady szkoły, 5) rady rodziców.” Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym: 1) ocena wyróżniająca; 2) ocena dobra 3) ocena negatywna. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego. (art. 6a ust. 2, 4 i 5 Karty nauczyciela)

Dokonanie oceny pracy powódki odbyło się w trybie i na zasadach określonych powyżej wskazanego przepisu art. 6a Karty nauczyciela oraz przepisów § 2, 3, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego z dnia 21 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1538), regulaminu pracy pedagoga szkolnego Zespołu (...) w L. i statutu tej Szkoły. Ocena ta została dokonana z inicjatywy dyrektora. Dyrektor szkoły dokonał tej oceny pracy powódki w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. Ocena pracy powódki miała charakter opisowy i była zakończona stwierdzeniem uogólniającym: ocena negatywna. Dyrektor pozwanej Szkoły zasięgnął opinii samorządu uczniowskiego przy dokonywaniu oceny pracy powódki jako pedagoga szkolnego. Powódka w dniu 9 kwietnia 2013 r. została zawiadomiona, iż dyrektor Z. (...) w L. ustalił dokonanie jej oceny pracy w miesiącu maju 2013 r. w dniu 15 maja 2013 r. zobowiązując samorząd uczniowski przy Zespole (...) w L., w związku z planowaną oceną pracy, o wydanie w tej sprawie opinii do dnia 23 maja 2013 r. W dniu 27 czerwca 2013 r. powódka E. P. otrzymała projekt karty oceny pracy. W dniu 3 lipca 2013 r. wpłynęło do pozwanego pismo zawierające uwagi powódki dotyczące otrzymanego przez nią projektu karty oceny pracy. W tym samym dniu dyrektor Zespołu (...)w L. wystawił powódce negatywną ocenę pracy, którą otrzymała po dwukrotnym awizo w dniu 10 lipca 2013 r. Przy czym pierwsze awizo było skierowane na aktualny znany pracodawcy adres zamieszkania powódki w dniu 5 lipca 2013 r., czyli z tą datą należy przyjąć, iż przesyłka została prawidłowo doręczona powódce, co skutkuje zachowaniem przez pracodawcę terminu 3 miesięcy do dokonania oceny, jaki ma dyrektor szkoły od dnia złożenia wniosku. Od powyższej oceny odwołała się skutecznie powódka E. P. w dniu 19 lipca 2013 r., które to odwołanie zostało rozpatrzone w dniu 17 września 2013 r. negatywnie przez zespół oceniający powołany przez Ministra Środowiska.

Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela, uwzględniając w szczególności: 1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, kulturę i poprawność języka, pobudzenie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach; 2) zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania opieki, zainteresowania uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami), 3) aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym, 4) działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb, 5) przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji). Te wszystkie aspekty pracy nauczyciela, jak również pedagoga szkolnego określone w regulaminie jego pracy w Zespole (...) w L. winny być podstawa do oceny pracy pedagoga szkolnego, przy uwzględnieniu specyfiki jego pracy. Zdaniem Sądu, postępowanie dowodowe wykazało zasadność wystawienia powódce negatywnej oceny jej pracy, gdyż powódka jako pedagog szkolny mimo szkolenia swojego warsztatu pracy nie wdrażała tej wiedzy i nabytych umiejętności w życie, nie współpracowała w sprawach problemów rodzinno - wychowawczych i naukowych uczniów z gronem pedagogiczny, wychowawcami internatu i dyrekcją szkoły, niejednokrotnie podejmując działania zawodowe bez konsultacji ich z władzami szkoły, uzyskania zgody na nie przełożonych, bez należytego poinformowania o planowanych spotkaniach, pogadankach, prelekcjach rodziców, wychowawców klas, czy samej dyrekcji szkoły. Reagowała nerwowo na jakiekolwiek próby zwrócenia jej uwagi, czy nakierowania podejmowanych przez nią działań we właściwym kierunku, zgodnie z wizją przyjętą przez pracodawcę. Również sami uczniowie, jak wykazało postępowanie dowodowe nie byli zainteresowani dzieleniem się swoimi problemami z powódką, chyba że sytuacja ich do tego zmuszała. Było to wszystko wynikiem pracy powódki jako pedagoga szkolnego za tzw. „zamkniętymi drzwiami” w odizolowaniu od bieżących problemów uczniów szkoły i ich rozwiązywania przez wychowawców klas, nauczycieli, czy wychowawców internatu. Powódka również nie przestrzegała takich podstawowych obowiązków nauczyciela Zespołu (...) w L. jak noszenie na co dzień munduru, nie stosowała się do ustalonego jej harmonogramu czasu pracy, niejednokrotnie przychodząc bez usprawiedliwienia do pracy spóźnioną, bądź wychodząc z pracy wcześniej, nadto miały miejsce sytuacje kiedy w ogóle nie stawiła się do pracy nie usprawiedliwiając w sposób prawidłowy swojej nieobecności. Jej zachowanie niejednokrotnie było nielicującym z zachowaniem pedagoga szkolnego, który swoją postawą, zachowaniem, stylem bycia, strojem winien działać wychowawczo na uczącą się w szkole młodzież. Nie prowadziła również, jak wykazało postępowanie dowodowe, w sposób prawidłowy dokumentacji jaką powinien wykazać się w swojej pracy pedagog szkolny: dzienników pedagoga, rocznych planów pracy pedagoga, a przede wszystkim teczek uczniów, by w ten sposób w sposób pełny i właściwy dokumentować swoją pracę. Dokumentacja ta była niepełna, prowadzona chaotycznie, niedbale, a niejednokrotnie nie prowadzona, bądź prowadzona nie na bieżąco przez to nie zawierając szereg istotnych informacji, które z uwagi na upływ czasu mogły uciec jej jako pedagogowi. Wszystkie te uchybienia, stwierdzone nieprawidłowości w wypełnianiu przez powódkę obowiązków zawodowych uzasadniają przyznanie jej negatywnej oceny pracy przez dyrektora szkoły. Nadto jak stwierdzili biegli psychiatra i psycholog u powódki mamy do czynienia z cechami osobowości nieprawidłowej z okresową skłonnością do ich manifestacji w sytuacjach przeciążenia psychicznego, trudnych do przezwyciężenia, a więc reagowania stanami depresyjnymi, nasilania oraz stosowania mechanizmów obronnych w postaci nadużywania alkoholu i leków, wzmożenia zachowań o charakterze nie przystosowawczym. Te stwierdzone nieprawidłowości w osobowości powódki dodatkowo uzasadniają słuszność spostrzeżeń i ocen zachowania powódki przez dyrekcję szkoły, potwierdzając iż były one obiektywne, a osoba z takimi deficytami nie może zajmować tak ważnego stanowiska w szkole jakim jest pedagog szkolny, mający wpływ na kształtowanie prawidłowych postawy wychowawczych uczniów.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 5 Karty nauczyciela uzyskanie negatywnej oceny pracy zgodnie z przewidzianym w powołanych wyżej przepisach trybie stanowi podstawę do rozwiązania z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania, jak jest w przypadku powódki E. P., stosunku pracy przy zachowaniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia i tak też uczynił pracodawca mając do tego pełne prawo w tym przypadku, prostując zgodnie z art. 49 k.p. termin rozwiązania tego stosunku pracy. Nie doszło z jego strony do naruszenia przepisów dających podstawę do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w razie uzyskania przez niego negatywnej oceny pracy, jak również wystawiona powódce ocena była merytorycznie zasadna.

Pozwany nie był zobligowany do poprzedzenia podjęcia powyższej decyzji skonsultowaniem jej zamiaru z zakładowym związkiem zawodowym, którego powódka jest członkiem, gdyż zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 1998 r. sygn. akt I PKN 495/97 „Rozwiązując z nauczycielem mianowanym stosunek pracy na podstawie art. 23 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. z 1997 r., nr 56, poz. 357) pracodawca nie jest zobowiązany do przewidzianej w art. 38 kp konsultacji ze związkami zawodowymi.”

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak wyżej.

W pkt II wyroku Sąd zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę
180 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, a to na podstawie art. 98 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (zwanego dalej: k.p.c.) w zw. z art. 13 k.p.c. w zw. z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 461 ze zm.)

Sędzia Sądu Rejonowego

Elżbieta Domańska

Zarządzenie sek. ), proszę:

1.  Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć powódce.

2.  Kal. 14 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Janina Kulikowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Sanoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Domańska,  Władysława Oberc ,  Halina Leśniowska
Data wytworzenia informacji: