Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 45/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Sanoku z 2019-12-30

Sygn. akt II K 45/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 grudnia 2019r.

Sąd Rejonowy w Sanoku II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Skrzypek

Protokolant: sekr.sądowy Renata Cipora

Prokurator: ---

po rozpoznaniu w dniach 23 maja 2019r., 25 lipca 2019r., 26 września 2019r., 14 listopada 2019r. i 17 grudnia 2019r. w S. sprawy

1)  P. B. s. A. i E. zd. B., ur. (...) w S., zam. S., ul. (...),

oskarżonego to, że:

w nocy 28 na 29 marca 2016 r. w S. woj. (...) w lokalu (...) przy ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z Ł. R. oraz trzecią dotychczas nieustaloną osobą brał udział w pobiciu D. P. w ten sposób, iż zadając pokrzywdzonemu uderzenia rękami i kopiąc nogami po całym ciele skutkiem czego pokrzywdzony D. P. doznał obrażeń ciała w postaci stłuczenia głowy z raną tłuczoną łuku brwiowego, licznymi podbiegnięciami krwawymi twarzy i owłosionej skóry głowy oraz urazu ręki lewej ze złamaniem V kości śródręcza lewego, które to obrażenia spowodowały u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej dni siedmiu w rozumieniu art. 157 § 1 k.k.

- tj. o czyn z art. 158 §1 k.k.

2)  Ł. R. s. K. i J. zd. H., ur. (...) w S., zam. S., ul. (...),

oskarżonego o to, że:

w nocy 28 na 29 marca 2016 r. w S. woj. (...) w lokalu (...) przy ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z P. B. oraz trzecią dotychczas nieustaloną osobą brał udział w pobiciu D. P. w ten sposób, iż zadając pokrzywdzonemu uderzenia rękami i kopiąc nogami po całym ciele skutkiem czego pokrzywdzony D. P. doznał obrażeń ciała w postaci stłuczenia głowy z raną tłuczoną łuku brwiowego, licznymi podbiegnięciami krwawymi twarzy i owłosionej skóry głowy oraz urazu ręki lewej ze złamaniem V kości śródręcza lewego, które to obrażenia spowodowały u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej dni siedmiu w rozumieniu art. 157 § 1 k.k.

- tj. o czyn z art. 158 § 1 k.k.

I. U z n a j e

oskarżonego P. B. za winnego popełnienia czynu wyżej opisanego, przyjmując że czynu tego dopuścił się wspólnie i w porozumieniu z dwoma nieustalonymi osobami, a stanowiącego przestępstwo z art. 158 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 158 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 37a k.k. oraz w zw. z art. 33 § 1 i 3 k.k.

s k a z u j e

go na karę grzywny w wymiarze 100 (sto) stawek dziennych, ustalając stawkę dzienną na kwotę po 20 zł (dwadzieścia złotych).

II. Na podstawie art. 46 § 1 k.k. o r z e k a od oskarżonego P. B. na rzecz pokrzywdzonego D. P. zadośćuczynienie w kwocie 800 zł (osiemset złotych).

III. Na podstawie przepisów art. 627 k.p.k. w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. z 1983r. nr 49 poz. 223 z późn. zm.) z a s ą d z a od oskarżonego P. B. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 1614,94 zł (jeden tysiąc sześćset czternaście złotych 94/100) związane z udziałem oskarżonego w sprawie oraz wymierza mu opłatę w kwocie 200 zł (dwieście złotych).

IV. U n i e w i n n i a oskarżonego Ł. R. od popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu.

V. Na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. kosztami procesu w zakresie związanym z udziałem oskarżonego Ł. R. obciąża w całości Skarb Państwa oraz z a s ą d z a od Skarbu Państwa na rzecz oskarżonego Ł. R. kwotę 4704 zł (cztery tysiące siedemset cztery złote) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 45/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

P. B.

W nocy 28 na 29 marca 2016 r. w S. woj. (...) w lokalu (...) przy ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma nieustalonymi osobami brał udział w pobiciu D. P. w ten sposób, iż zadając pokrzywdzonemu uderzenia rękami i kopiąc nogami po całym ciele skutkiem czego pokrzywdzony D. P. doznał obrażeń ciała w postaci stłuczenia głowy z raną tłuczoną łuku brwiowego, licznymi podbiegnięciami krwawymi twarzy i owłosionej skóry głowy oraz urazu ręki lewej ze złamaniem V kości śródręcza lewego, które to obrażenia spowodowały u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej dni 7 w rozumieniu art. 157 § 1 k.k. – to jest o przestępstwo z art. 158 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1 W nocy z 28 na 29 marca 2016 r. w znajdującym się w S. przy ul. (...) lokalu (...) oskarżony P. B. wraz z dwoma nieustalonymi osobami brał udział w pobiciu pokrzywdzonego D. P. w ten sposób, iż zadawał pokrzywdzonemu uderzenia rękami i kopał nogami po całym ciele.

1.2 Zgłoszenie ochronie w klubie (...) faktu pobicia

1.3 Rozpoznanie P. B. jako sprawcy pobicia

1.4 Obecność w klubie (...) w nocy z 28 na 29 marca 2016 r. P. B., zgłoszenie ochronie w klubie (...) faktu pobicia

1.5 Rozmowa ochroniarzy bezpośrednio w dniu zdarzenia o szarpaninie przed klubem, szarpanina przed klubem

1.6 W wyniku pobicia w klubie (...) pokrzywdzony D. P. doznał obrażeń ciała w postaci: stłuczenia głowy z raną tłuczoną łuku brwiowego, licznymi podbiegnięciami krwawymi twarzy i owłosionej skóry głowy oraz urazu ręki lewej ze złamaniem V kości śródręcza lewego, które to obrażenia spowodowały u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni w rozumieniu art. 157 § 1 k.k.

1.7 Uprzednia niekaralność oskarżonego P. B.

1.8 Uprzednia niekaralność oskarżonego Ł. R.

1.9 Anonimowe zgłoszenie o sprawcach pobicia na numer wewnętrzny KPP w S.

1.10 Sytuacja majątkowa P. B.

Zeznania świadka

D. P.

(pokrzywdzony)

M. R.

Zeznania świadka D. W. (zd. P.)

Zeznania świadka Ł. W.

Zeznania świadka A. B. (1)

Okazanie wizerunku P. B. D. P.

Okazanie wizerunku P. B. A. B. (1)

Rozpoznanie na rozprawie zeznania D. P.

Rozpoznanie na rozprawie zeznania D. P.

Zdjęcia na płycie CD

Nagrania z monitoringu na płytach CD

Zeznania S. K.

Zeznania świadka D. S.

Nagrania z monitoringu na płytach CD

Opinia biegłego z zakresu chirurgii J. W.

Kserokopia historii choroby D. P.

karta karna

karta karna

zeznania A. B. (2)

dane osobowe

2

12-13

231v

25-26, 245-246, 283-284, 386-387

28-29, 245, 284-285, 377v-379

31-32, 246, 285, 379-380

34-35, 247-248, 285-286, 375-377

177v-178

175v-176

231v-232

245v

92

18, 113

386

392v

18,

k: 21

3, 11, 14

397

396

276v-277

365v

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

2.

Ł. R.

W nocy 28 na 29 marca 2016 r. w S. woj. (...) w lokalu (...) przy ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z P. B. oraz trzecią dotychczas nieustaloną osobą brał udział w pobiciu D. P. w ten sposób, iż zadając pokrzywdzonemu uderzenia rękami i kopiąc nogami po całym ciele skutkiem czego pokrzywdzony D. P. doznał obrażeń ciała w postaci stłuczenia głowy z raną tłuczoną łuku brwiowego, licznymi podbiegnięciami krwawymi twarzy i owłosionej skóry głowy oraz urazu ręki lewej ze złamaniem V kości śródręcza lewego, które to obrażenia spowodowały u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej dni siedmiu w rozumieniu art. 157 § 1 k.k. – to jest przestępstwa z art. 158 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.1 Obecność w nocy z 28 na 29 marca 2016 r. w znajdującym się w S. przy ul. (...) klubie (...) oskarżonego Ł. R. i udział w pobiciu D. P.

2.2 Ł. R. jako sprawca pobicia

2.3 Ł. R. jako sprawca pobicia

2.4 Ł. R. jako sprawca pobicia

Wyjaśnienia oskarżonego Ł. R.

Okazanie wizerunku Ł. R. D. P. (brak rozpoznania)

Okazanie wizerunku Ł. R. A. B. (1) (brak rozpoznania)

233

177v-178

175v-176

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1, 1.2, 1.4

1.1, 1.2, 1.3, 1.4

1.5

1.1, 1.2, 1.3, 1.4

1.5

1.9

1.6

Znajdujące się w aktach sprawy dokumenty, nagrania z monitoringu na płycie CD, materiał fotograficzny

nagrania z monitoringu na płycie CD k. 113,

zeznania A. B. (1) k. 375v-376v,

zeznania S. K. k. 386

nagrania z monitoringu na płycie CD k. 18

zeznania D. S. k. 392v

Zeznania świadków: D. P., M. R., D. W. (zd. P.), Ł. W., A. B. (1)

Płyta CD k. 113

Częściowo zeznania S. K. k. 386

Zeznania świadków A. B. (2), M. B., T. B.

Opinia biegłego z zakresu chirurgii J. W.

A. B. (1) znajdowała się przy loży, będąc obecną w otoczeniu pokrzywdzonego D. P. jeszcze przed tym, gdy otrzymał on pierwsze uderzenie. Tym samym potwierdza się przedstawiona przez świadka wersję iż była obserwatorem przedmiotowego zdarzenia. Zdaniem Sądu powyższa okoliczność przemawia za przyjęciem wiarygodności przedstawionej przez świadka A. B. (1) wersji. Wyżej wymieniona zapamiętała wygląd sprawcy i była w stanie go rozpoznać.

świadek A. B. (1) wskazała, że rozpoznaje oskarżonego P. B., pracownik ochrony S. K. na nagraniu rozpoznał P. B. ( stwierdził „wglądam mi na B.”), potwierdził także jego obecność w lokalu

nagranie z monitoringu wskazuje, że w nocy z 28/29 marca 2016 r. doszło także do ,,szarpaniny” na zewnątrz lokalu (...) – co potwierdza wersję przedstawioną przez świadków D. P., A. B. (1) oraz D. W..

D. S. zeznał, że tego samego dnia już w szatni dowiedział się od innych pracowników ochrony, że na zewnątrz przed lokalem był jakiś incydent

Konsekwentne wskazanie na oskarżonego P. B. przez D. P. już w niespełna trzy tygodnie po zdarzeniu. D. P., A. B. (1) oraz D. W. rozpoznali obecnego na rozprawie sądowej oskarżonego P. B. jako jednego ze sprawców pobicia.

Pewne nieścisłości, rozbieżności w wersji przedstawionej przez świadków na różnym etapie postępowania tj. rozbieżności odnośnie koloru koszulki, w którą ubrany był sprawca pobicia pokrzywdzonego D. P., nieścisłości odnośnie momentu, w którym A. B. (1) pojawiła się przy loży (czy znajdowała się w otoczeniu pokrzywdzonego w momencie, gdy ten ,,otrzymywał” uderzenia od sprawców pobicia), nie dyskredytują tych zeznań i jest spowodowane tym, że w trakcie przedmiotowego zdarzenia świadkowie spożywali alkohol i byli zajęci zabawą, co niewątpliwie negatywnie rzutuje na możliwość detalicznego, sekwencyjnego ,,odtworzenia” przebiegu zdarzeń. Poszczególne składane przez świadków zeznania były dodatkowo ,,przedzielone” ponad 3 letnim odstępem czasowym, czego efektem jest pojawienie się pewnych rozbieżności w zeznaniach.

Odnośnie nieścisłości w zakresie opisywanego przez świadków koloru koszulki, w którą ubrany był jeden ze sprawców pobicia D. P. (oskarżony P. B.) wskazać należy, iż w lokalu panował półmrok, oświetlenie było specyficzne – dyskotekowe z lampami UV (co jest charakterystyczne dla tego rodzaju imprez i widoczne na nagraniach). Rodzaj oświetlenia może wpływać na odbiór barwy przez daną osobę. Sami pracownicy ochrony twierdza, że ich firmowe koszulki były czarne, natomiast na nagraniu w tym świetle widoczne są jako jasno – szare. Zdaniem Sądu w tym kontekście istotny jest fakt, że pokrzywdzony D. P. od samego początku postępowania, konsekwentnie utrzymuje, że osoba która zadała mu pierwsze uderzenie, ubrana była w koszulkę na której widoczny był emblemat (napis, logo) w kolorze zielonym. Z zeznań D. W. oraz Ł. W. wynika, że pokrzywdzony od początku wspominał, iż jeden ze sprawców pobicia ubrany był w koszulkę z zielonym logo. Na nagraniach z monitoringu oskarżony P. B. ubrany jest w koszulkę z zielonym emblematem (napisem, logo). Rozpoznaje i wskazuje oskarżonego na nagraniu także ochroniarz tj. S. K..

Zeznania świadków D. P., D. W. oraz A. B. (1) w pełni korelują w zakresie w jakim wskazują oni, iż D. P. zgłosił ochroniarzom, że został pobity – jednakże ochroniarze całkowicie zignorowali ten fakt wskazując, iż mają problem, albowiem ,,zadarli” ze (...). Fakt rozmowy z pokrzywdzonego i jego znajomych z ochroną widoczny jest na nagraniu z monitoringu. S. K. rozpoznaje pozostałych ochroniarzy P. S. i T. M. na nagraniu w czasie w którym pokrzywdzony twierdzi, że zgłaszali fakt pobicia ochronie.

W spójny, klarowny sposób opisali przeprowadzone przez siebie w niniejszej sprawie czynności operacyjne.

Opinia została sporządzona w sposób fachowy, rzetelny, wnioski z niej płynące są spójne i klarowne.

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2

1.2

Zeznania świadka S. K.

Zeznania świadków

Ł. D., P. S., T. M., G. O.

Zeznania świadka M. W., zeznania świadka A. P.

Zeznania I. S.

Sąd nie dał wiary zeznaniom świadka w zakresie w jakim utrzymuje on, że pokrzywdzony D. P. nie wskazywał kto go uderzył, co do faktu, iż wskazał pokrzywdzonemu oskarżonego P. B. jako potencjalnego sprawcę pobicia – ten jednak zaprzeczył, iż osoba ta zadawała mu jakiekolwiek uderzenia, jak również w zakresie w jakim świadek utrzymuje, że nie został poinformowany, iż na zewnątrz lokalu (...) doszło do szarpaniny. Powyższe zeznania świadka nie wytrzymują konfrontacji z korelującymi w przedmiotowym zakresie zeznaniami świadków D. P., D. W. oraz A. B. (1), nagraniem z monitoringu k. 113

Zeznania powołanych świadków nie wnoszą istotnych z punktu widzenia rozstrzygnięcia niniejszej sprawy okoliczności. W tym kontekście zaznaczenia wymaga, iż wątpliwości Sądu budzą zeznania ochroniarzy, to jest: P. S., T. M., G. O. – w zakresie w jakim każdy z nich utrzymuje, że nie posiadają jakichkolwiek informacji odnośnie zdarzeń, do których doszło w klubie (...) – w nocy z 28 – 29 marca 2016 r., tym bardziej, że z monitoringu i zeznań S. k. wynika, że byli obecni przy wejściu do lokalu i po zdarzeniu rozmawiali z pokrzywdzonym i jego znajomymi w trakcie gdy oskarżony P. B. wchodził i wychodził z lokalu a w trakcie tego był uspokajany i poklepany po ramieniu przez ochroniarza S. K.. Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wskazuje, iż tej nocy doszło do 2 incydentów – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz klubu (o tym że w szatni ochrona rozmawiała o incydencie na zewnątrz świadczą zeznania D. S.). Zdaniem Sądu, z punktu widzenia zasad doświadczenia życiowego i logicznego rozumowania wątpliwym jest, że pracujący tej nocy w klubie ochroniarze (poza S. K.), nie posiadają informacji odnośnie przebiegu przedmiotowych zajść. Jak wynika z zeznań świadków D. W., D. P. oraz A. B. (1), zgłaszali oni ochroniarzom fakt pobicia pokrzywdzonego, ci jednak śmiali się, całkowicie ignorowali tą okoliczność – wskazując, że mają problem, bo ,,zadarli” ze (...). Oskarżony P. B. jest osobą znana z widzenia ochroniarzom klubu (...) (po zdarzeniu P. B. wchodził i wychodził z lokalu a w trakcie tego rozmawiał i był poklepany po ramieniu przez ochroniarza S. K.), jest ponadto osobą dobrze znaną w lokalnym środowisku. Ze względu na powyższą okoliczność wyżej wymienieni ochroniarze (jak również S. K.), zeznając w sprawie mogli starać się przedstawić wersję korzystną dla oskarżonego P. B..

M. W. w nocy z 28/29 marca 2016 r. przebywał z A. P. i w ogóle nie był obecny w lokalu (...), nie ma wiedzy o zdarzeniu

nie ma wiedzy o zdarzeniu

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

x

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

I

P. B.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony P. B. wraz z 2 osobami o nieustalonej tożsamości brał udział w pobiciu pokrzywdzonego D. P. – w wyniku czego pokrzywdzony doznał obrażeń, które naruszyły czynności narządów jego ciała na okres powyżej 7 dni, w rozumieniu art. 157 § 1 k.k. Zostały zatem spełnione znamiona czynu przestępnego z art. 158 § 1 k.k.

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

----

----

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

------

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

-----

------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

-------

3.4. Umorzenie postępowania

-----

-----

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

--------

X

3.5. Uniewinnienie

IV

Ł. R.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Akt oskarżenia przeciwko Ł. R. jako sprawcy pobicia pokrzywdzonego D. P. sporządzono w oparciu o notatkę urzędową z dnia 21 kwietnia 2016 r. (k: 17) sporządzoną przez funkcjonariusza A. B. (2) – w oparciu o anonimowe zgłoszenie telefoniczne.

Jednakże wskazać należy, iż z powyższej notatki wynika, że jako sprawcę pobicia osoba zgłaszająca wskazała również M. W.. Tymczasem z zeznań świadków M. W. oraz A. P. w sposób jednoznaczny wynika, że M. W. w nocy z 28/29 marca 2016 r. w ogóle nie był obecny w lokalu (...).

Oskarżony Ł. R. w toku postępowania (zarówno na S. rozpraw jak również podczas okazania) nie został przez nikogo rozpoznany jako osoba biorąca udział w pobiciu pokrzywdzonego. Ponadto analiza znajdujących się w aktach sprawy nagrań z monitoringu (k: 18, k: 113) jak również zdjęć z monitoringu, nie daje podstaw do stwierdzenia, że znajduje się na nich oskarżony. W tym stanie rzeczy Sąd uznał, iż brak jest jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, iż oskarżony Ł. R. dopuścił się zarzucanego mu przestępstwa z art. 158 § 1 k.k.

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. B.

I

II

I

I

liczba stawek dziennych kary grzywny spełni cele zapobiegawcze, wychowawcze w stosunku do oskarżonego, oraz w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa

wysokość jednej stawki dziennej odpowiada sytuacji dochodowej i majątkowej oskarżonego

okoliczność obciążająca – charakter doznanych przez pokrzywdzonego obrażeń, fakt, że spowodowały one naruszenie czynności narządów ciała pokrzywdzonego na okres powyżej 7 dni w rozumieniu art. 157 § 1 k.k.

okoliczność łagodząca - dotychczasowa niekaralność P. B.

Należy zaznaczyć, iż doznane przez pokrzywdzonego D. P. obrażenia miały poważny charakter, pokrzywdzonemu założone zostało unieruchomienie gipsowe – na okres 6 tygodni. Zdaniem Sądu, zasądzone zadośćuczynienie w kwocie 800 zł stanowić będzie rekompensatę za doznane przez pokrzywdzonego cierpieniom.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

-----

-----

----

------

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

-----------

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

V

Sąd orzekł jak w wyroku i na podstawie powołanych w nim przepisów prawa, zasądzając od oskarżonego P. B. koszty sądowe i wymierzając opłatę.

Oskarżony ma stałe źródło dochodu w postaci wynagrodzenia wynoszącego 1600 zł netto miesięcznie, a koszty nie są znaczne.

Orzeczenie w przedmiocie kosztów procesu związanych z udziałem w sprawie oskarżonego Ł. R. wydane zostało w oparciu o art. 632 pkt. 2 k.p.k. – z uwagi na fakt, iż oskarżony Ł. R. został uniewinniony od zarzucanego mu czynu. Wysokość kosztów zastępstwa prawnego, zwrot których został zasądzony od Skarbu Państwa na rzecz oskarżonego Ł. R. ustalona została w oparciu o § 11 ust. 2 pkt 3 i 4 w zw. z § 17 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800 z późn. zm.). z uwzględnieniem ilości terminów

8. PODPIS

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lucyna Rakoczy
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Sanoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Skrzypek
Data wytworzenia informacji: